กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปฏิรูป วทน.

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
   วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2557) ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบ สวทน. จัดงานประชุมใหญ่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิจัยอียู-อาเซียน ...
พฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2014
       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
พุธ, 05 พฤศจิกายน 2014
... (สปช.) พิจารณาต่อไป ตาม Roadmap การขับเคลื่อนการปฏิรูป วทน. ของประเทศไทย 2.จัดทำรายละเอียดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลระดับชาติสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ โดย สสนก. จัดทำร่างกรอบแนวคิดระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ...
จันทร์, 15 กันยายน 2014
... เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปอย่างเข้มข้น ถือเป็นเวทีนโยบายสาธารณะให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดในการปฏิรูป วทน. กำหนดทิศทางการพัฒนา ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ และการใช้ วทน. แก้ปัญหาสำคัญและสร้างโอกาสให้กับประเทศเพื่อนำพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน ...
พฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2014
... เพื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำไปปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิรูป วทน. ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดเวทีการปฏิรูปในครั้งต่อๆไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้าน ...
เสาร์, 02 สิงหาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป