กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บ้านลิ่มทอง

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
21. รมว.วท. บันทึกเทปรายการเจาะประเด็น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โสภณพนิช ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจที่ได้ทำตามโครงการพระ ราชดำริ โครงการแก้มลิง โดยการรักษาทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้สนับสนุนอย่างเต็มกำลัง ในการให้ความรู้และการพัฒนา โดยใช้หมู่บ้านลิ่มทอง ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
22. ก.วิทย์ฯ ตั้งคณะทำงานประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร  สสนก. รับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน ได้แก่ 1)ชุมชนบ้านป่าสักงาน  ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่ 2)ชุมชนบ้านลิ่มทอง  ต.หนองโบสถ์  อ.นางรอง  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... 2) ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  จำนวน 10 หมู่บ้าน รับผิดชอบพื้นที่โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร  ได้แก่ บ้านป่าสักงาม จ.เชียงใหม่  บ้านลิ่มทอง  และบ้านโนนขวาง จ.บุรีรัมย์  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... ได้แก่บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์  บ้านโนนขวาง จ.บุรีรัมย์ บ้างโนนรัง จ.นครราชสีมา  พื้นที่ต้นน้ำ  ได้แก่ บ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก  บ้านป่าสักงาม จ.เชียงใหม่ และพื้นที่น้ำท่วม ได้แก่ บ้านบางแก้ว  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... ที่สอดคล้องตามสภาพสังคมและพื้นที่  ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย ตัวอย่างเช่น ชุมชนหมู่บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์  และชุมชนป่าสักงาม จ.เชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชน ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
26. เทคโนโลยีกับการจัดการน้ำชุมชน... ต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็ง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ผู้แทนชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์  นายมณเฑียร  บุญช้างเผือก  ผู้แทนชุมชนบ้านป่าสักงาม จังหวัดเชียงใหม่  และนายวิชัยวัฒน์  ศศิผลิน  นักวิจัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
... ทิพย์นางรอง  ผู้แทนชุมชน   บ้านลิ่มทอง  จังหวัดบุรีรัมย์ นายมณเฑียร  บุญช้างเผือก   ผู้แทนชุมชน  บ้านป่าสักงาม  จังหวัดเชียงใหม่  และ นายวิชัยวัฒน์  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
28. เยี่ยมชมแม่ข่ายการจัดการน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(21 กุมภาพันธ์ 2551) ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารและทีมสื่อมวลชน ลงพื้นที่ชุมชนบ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมชมแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
29. รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ลงพื้นที่ นครราชสีมา และบุรีรัมย์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จากนั้นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ รมว.วิทยาศาตร์ฯ และคณะจะเดินทางไปชมแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์    ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป