กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บูรณาการ

ทั้งหมด 94 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 10
... 50 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุนรวมกว่า 390 ล้านบาท      การดำเนินแนวทางประชารัฐที่มีบูรณาการร่วมกันระหว่าง ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
... , การวิเคราะห์หาปริมาณไบโอดีเซลในน้ำมันปิโตรเลียม โดยวิธีคาร์บอน-14 ชี้สอดคล้องแผนบูรณาการพลังงาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน               ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
...              นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากการใช้พลังงานของประเทศที่มีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง กระทรวงพลังงานได้ดําเนินการจัดทําแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ...
เสาร์, 19 มีนาคม 2016
... 9 จังหวัดภาคเหนือได้ลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐและประชาชน ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้มีการจัดทำมาตรการเร่วด่วน 5 อย่างเพื่อนำเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ...
ศุกร์, 18 มีนาคม 2016
... จากที่อดีตเมื่อหลาย 10 ปีก่อน เคยเกิดไฟป่าในพื้นที่ศูนย์ฯ สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งการบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ศูนย์ฯลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... และคณิตศาสตร์ มาบูรณาการเข้าด้วยกันสร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อเข้าประกวด เวทีนี้จึงเวทีสำคัญที่เปิดให้มีการแสดงศักยภาพของเยาวชนไทยกับผลงานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนนำเสนอผลงานความคิดสร้งสรรค์เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อยอดสู่การใช้งานได้จริงสร้างโอกาสสู่การเริ่มต้นธุรกิจเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด ...
อังคาร, 15 มีนาคม 2016
... ประเทศไทยมีระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สสนก. พัฒนาระบบเชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลน้ำและภูมิอากาศของประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
... (GISTDA) จัดระดมสมอง “อวกาศกับโอกาสการพัฒนาประเทศ” เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมกำหนดแนวทางการบูรณาการของหน่วยงานในประเทศในการนำเทคโนโลยีด้านอวกาศไปสู่การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
... 1,000 ราย และมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นในแต่ละปี โดยในปีงบประมาณ 2563 จะสามารถสนับสนุน SME ได้ 3,000 รายต่อปี จากมติดังกล่าว ITAP ได้ปรับกลยุทธ์ในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกับพันธมิตร ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป