กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บูรณาการ

ทั้งหมด 94 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 10
... ซึ่งมีตัวแทนที่เป็นเยาวชนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จำนวน 70 คน มาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ        นอกจากนี้แล้วยังมีโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ที่หน่วยงานต่างๆ บูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
... ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 4 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุโดยการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ากับการวิจัยผลิตภัณฑ์และการออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... โดยการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... และ (๒) โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในเรื่อง “การขยายผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่พื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน” ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... ประมาณการช่วงเวลาผลผลิตที่พร้อมเก็บเกี่ยว การบูรณาการข้อมูลและสร้างแบบจำลองการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร จะช่วยสนับสนุนการทำโซนนิ่งภาคการเกษตรให้มี  ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพาะปลูก ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
...      การประชุมครั้งนี้ได้ยกประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “การส่งเสริมการบูรณาการสร้างความตระหนักและการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” มาหารือ ซึ่งแผนงานปัจจุบันของยุทธศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
... และจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ดีได้ นอกจากนี้ ในระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความเคลื่อนไหวที่ดีในการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการในการทดสอบ ในการสอบเทียบเพื่อให้เกิดมาตรฐาน ทำให้สามารถกับลูกค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในลักษณะของการให้บริการรจุดเดียว ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
58. การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มองเห็นคือบูรณาการ วิจัยคือบูรณาการ ถ้าบูรณาการได้ดี จะออกแรงน้อยลง แต่ทำงานร่วมกัน ผมคิดว่า spirit ของกฎหมายฉบับนี้ คือประโยคหลังนี้ แต่กฎหมายอย่างเดียวไม่พอ ต้องมี spirit คอยดันกฎหมายด้วย  ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
59. ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...            จากนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ผนึกกำลังทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อช่วยกันพัฒนาสินค้าโอทอป  โดยได้มอบหมายให้ วว.  เป็นหน่วยงานหลักในการประสานดำเนินงานเชิงบูรณาการ             ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป