กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บริการธุรกิจ

ทั้งหมด 91 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 10
81. บริการสอบเทียบ ด้านอุณหภูมิ
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ให้บริการสอบเทียบปรับตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์วัด ทางด้านอุณหภูมิ       ติดต่อสอบถาม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร +(66) 2201-7000 ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
82. บริการสอบเทียบ ด้านมวล
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ให้บริการสอบเทียบปรับตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์วัด ทางด้านมวล       ติดต่อสอบถาม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร +(66) 2201-7000 โทรสาร ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
83. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ให้ บริการวิเคราะห์ ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลาสติก ทุกรายการ ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานประเทศคู่ค้าต่างๆ       ติดต่อสอบถาม ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
84. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ยาง และผลิตภัณฑ์ยาง
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
เป็นบริการเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้สามารถทำผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพดี สามารถขายแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ         ติดต่อสอบถาม โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
85. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ถ่านกัมมันต์
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ถ่านกัมมันต์ เป็นงานบริการ ภายใต้สำนักเทคโนโลยีชุมชน         หากสนใจรับบริการ ติดต่อฝ่ายสารบรรณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร. 0-2245-5508 ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
86. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิก
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์เชิงกล และวิทยาศาสตร์ชีวภาพของวัตถุ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการดำเนินงานในด้านต่างๆ     ติดต่อสอบถาม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระรามที่ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
87. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ อาหารและภาชนะบรรจุภัณฑ์
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ให้ บริการวิเคราะห์ ทดสอบอาหาร น้ำบริโภค เครื่องดื่ม และภาชนะบรรจุอาหาร ในด้านส่วนประกอบและคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงความปลอดภัยในการบริโภค     ติดต่อสอบถาม โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
88. บริการให้คำปรึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
สถาบัน เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานซึ่งแยกออกมาจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยมีภารกิจหลักในการวิจัย พัฒนา ให้บริการและเผยแพร่ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
89. บริการให้คำปรึกษาคาดการณ์เทคโนโลยีอนาคต
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ศูนย์ คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง virtual center ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในร่วมมือกันจัดทำการศึกษาความ เป็นไปได้ในการจัดทำโครงการ หรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคาดการณ์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสาขาต่าง ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
สถาบัน สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำและการเกษตร เช่น ข้อมูลสถิติ ข้อมูลนโยบายและแผนการดำเนินงานจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป