กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บริการธุรกิจ

ทั้งหมด 91 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 10
ปัจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยกระแสเทคโนโลยีและการค้าเสรี เรากำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่หรือเศรษฐกิจฐานความรู้ ดังนั้นความอยู่รอดของอุตสาหกรรมวันนี้ต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีมาสร้าง นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรี ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
ให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการค้นคว้า วิจัยและ พัฒนา เพื่อใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตตามความ ต้องการของบริษัท   โครงการสนับสนุนการวิจัย ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
63. HACCP ระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ระบบ HACCP ถูกใช้เป็นเครื่องมือชี้เฉพาะเจาะจง ประเมิน และ ควบคุมอันตราย ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร ระบบนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ถึงประสิทธิภาพ และ การประกันความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภค ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
เป็นการจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิต ซึ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Safety Management System) คือ การจัดการเพื่อไม่ให้อาหารก่อผลกระทบต่อผู้บริโภค ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
65. ISO 14001 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
กระแสการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมได้เข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อการดำเนิธุรกิจและ อุตสาหกรรมมากขึ้น อันเป็นผลให้ต้องคำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการบริหารธุรกิจ มาตรฐาน ISO14001 ได้มีการจัดทำขึ้นครั้งแรกในปี ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
66. ISO 9001 มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กร วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ได้มีการกำหนดกลุ่มของข้อกำหนดที่ซึ่งหากมีการนำ ระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล จะทำให้ลูกค้าขององค์กรนั้นสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
67. การทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
การทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) เป็นเทคนิคหนึ่งของการประกันคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการทดสอบความชำนาญจะทำการแจกจ่ายตัวอย่างให้กับห้องปฏิบัติ การที่เข้าร่วมกิจกรรม ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะทำการทดสอบ/สอบเทียบ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
68. บริการสอบเทียบเครื่องวัดและสำรวจรังสี
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
เพื่อให้เครื่องวัดรังสีที่ใช้ตรวจวัดระดับความปลอดภัยทางรังสี ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความถูกต้องได้มาตรฐาน เป็นการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานปรมาณู โดยปัจจุบันยังไม่คิดค่าบริการสอบเทียบฯ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
69. สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
สนับสนุนอุตสาหกรรมด้านการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและให้ คำปรึกษาด้านสมบัติทางกลของวัสดุและผลิตภัณฑ์โดยดำเนินผ่าน งานบริการเทคนิคศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ     ห้องปฏิบัติการทดสอบทางกลนี้ตั้งอยู่ที่ชั้น ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
70. ทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ด้วย ผลงานด้านการทดสอบที่ได้รับความเชื่อถือประกอบด้วยบุคลากรผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ภายใต้มาตรฐาน ISO 17025   ห้อง 115-116 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป