กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บริการธุรกิจ

ทั้งหมด 91 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 10
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร งานวิจัยและพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตร การศึกษา (http://www.tint.or.th/research.html)         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
ปัญหาและความจำเป็นในด้านพลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมลพิษ ได้รับความสนใจมากขึ้นในเวทีการค้าโลก กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขหนึ่งของประเทศคู่ค้าสำคัญๆ ภาคอุตสาหกรรมไทยจึงต้องปรับตัวสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
53. เทคโนโลยีการเกษตร
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
เน้นการใช้เทคโนโลยีสะอาดทางการเกษตร โดยลดการใช้สารเคมี เพิ่มคุณภาพผลิตผลการเกษตร และคำนึงถึงความปลอดภัยจากสารพิษเป็นหลัก นำเทคโนโลยีแผนใหม่เพื่อปรับปรุงพืชและดิน จัดการทรัพยากรและการผลิต ตลอดจน เสาะหาพืชใหม่ที่หายากแต่มีศักยภาพสูงในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
54. เภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร เพื่อปรับปรุงมาตรฐานสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับสำหรับการใช้ภายในประเทศและ เพื่อการส่งออก         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
55. วิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและชนบท         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
56. เทคโนโลยีสมุนไพร
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมุนไพร         กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2201-7000 ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
57. เทคโนโลยีเซรามิก
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า ทดลองในเทคโนโลยีเซรามิก เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินการด้านนี้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เข้ม ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
58. เทคโนโลยีอาหาร เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า ทดลองในเทคโนโลยีอาหาร เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินการด้านนี้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เข้ม ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
59. การขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับต้นกำเนิดรังสี
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ให้บริการ Download แบบฟอร์มและคู่มือต่างๆ ทั้งคำขออนุญาต มีไว้ครอบครองซึ่งเครื่องกำเนิดรังสี และผลิตหรือใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดรังสี           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
60. บริการจับคู่การเจรจาทางธุรกิจและเทคโนโลยี
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
เป็นการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญแก่ภาค เอกชน เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยี กระบวนการผลิตและของผู้ประกอบการ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป