กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บริการธุรกิจ

ทั้งหมด 91 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 10
41. บริการให้คำปรึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
42. บริการให้คำปรึกษาคาดการณ์เทคโนโลยีอนาคต
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, เทคโนโลยีอนาคต]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
Tags: [บริการธุรกิจ, ให้คำปรึกษา]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
... โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ตลอดจนระบบมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม รวมทั้งข้อมูลอุตสาหกรรมและมาตรการส่งเสริม SME ผ่านเครือข่ายศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BSC) ทั่วประเทศ ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... and SMEs) ซึ่งให้บริการที่ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ การบริการด้านเทคโนโลยี การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริการธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา  การบริการด้านกำลังคน การบริการด้านการเงิน และการบริการด้านนโยบาย ...
พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
อังคาร, 31 สิงหาคม 2010
47. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
...  บริการข้อมูล/ข่าวสาร บริการสืบค้นข้อมูล บริการแหล่งทุนศึกษา/วิจัย บริการแหล่งความรู้ บริการธุรกิจ ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
48. บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย  โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ส่วนห้องปฏิบัติการด้านเวลาและความถี่ได้จัดให้มีการติดตั้ง NTP Server ขึ้นเพื่อให้บริการถ่ายทอดเวลาผ่านระบบ Internet ทั้งนี้ศูนย์บริการร่วม ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
ส่วนงานบริการผู้ใช้ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นหน่วยงานแรกที่ทำหน้าที่ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการขอเข้าใช้แสงซินโครตรอน และในช่วงที่ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการในสถาบันฯ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
50. บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขอนำไปขอรับการลดภาษี 200%
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
เป็นโครงการสนับสนุนงานวิจัยให้แก่ภาคเอกชนโดยสามารถนำเงินที่ไปใช้ในงานวิจัยมา ใช้ลดภาษีได้ถึง 200% เพื่อจะได้เป็น การส่งเสริมและให้ภาคเอกชนเห็นความสำคัญในงานวิจัย (http://tmc.nstda.or.th/rdc/)   ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป