กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บริการข้อมูลข่าวสาร

ทั้งหมด 11 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [บริการข้อมูลข่าวสาร, ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี, พลังงานสะอาด, ธีรวัฒน์ ปรีชาบุญฤทธิ์]  ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
Tags: [บริการข้อมูลข่าวสาร, ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี, ชีวภาพ, สเต็มเซลล์, Stem Cells, เซลล์ต้นตอ, การแพทย์, ทิพย์อาภา ภูวนัตตรัย]  ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2010
... ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ...
พฤหัสบดี, 17 กันยายน 2015
... ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์  และบริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกัน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2558     ...
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2015
5. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผนึกเครือข่ายพันธมิตร เปิด “TCELS Hotline Center”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... www.tcels.org  เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ระบบคลังข้อมูลธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ที่มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ข้อมูลการลงทุน ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
อังคาร, 31 สิงหาคม 2010
         พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์มาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยที่มนุษย์ได้คิดค้นและนำเอาพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ ทั้งจากสัตว์หรือพืชบางชนิด รวมถึงการนำเอาเชื้อเพลิงที่ได้จากสิ่งมีชีวิตมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือเสริมสร้างความสามารถในการผลิต ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
            สเต็มเซลล์ (Stem Cells)  หรือเซลล์ต้นตอมีคุฯสมบัติสองประการสำคัญที่ได้สร้างความหวังให้กับทั้งวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ซึ่งได้แก่ความสามารถในการสร้างทดแทนตัวเองขึ้นมาใหม่ ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2010
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร งานวิจัยและพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตร การศึกษา (http://www.tint.or.th/research.html)         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลอบคลุมข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทั้งข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป