กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ทุกปี

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในปีต่าง ๆ
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
Tags: [คำขวัญ, วันเด็ก, คำขวัญวันเด็ก, ทุกปี]  ...
พุธ, 09 มกราคม 2013
...   ดร.อัจฉรา กล่าวต่อไปว่า ปส. ได้จัดทำรายงานบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ที่ได้รับ ผลิต ส่งออก หรือโยกย้าย     ของสถานประกอบการต่างๆให้กับทบวงการฯ เป็นประจำทุกปีตามข้อตกลงด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
...             ศาสตราจารย์  ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย" เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
... และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยจัดทำแผน 3 ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกปี ...
ศุกร์, 01 กรกฏาคม 2016
... เห็นได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ ด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง ไบโอ อินเตอร์เนชั่นแนล สหรัฐอเมริกาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีนักลงทุน ผู้ประกอบการ นักวิจัย จากทั่วโลกเข้าร่วมอย่างมากมายในแต่ละปี ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เปิดเผยว่า “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการที่เราจัดกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เราได้ตระหนักถึงปัญหาของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
... เนื่องจากปัจจุบันการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ถือเป็นส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนและภาวะเรือนกระจก ซึ่งจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสาเหตุหนึ่งของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ โดยในภูมิภาคอาเซียนมีตัวเลขการเติบโตของการปล่อยดังกล่าวจากการใช้พาหนะเร็วที่สุดในโลกเป็นประจำทุกปี ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2016
...       สำหรับปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เนื่องจากขาดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต และ     ผู้จำหน่าย รวมถึงความนิยมในการเลือกใช้พันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงแทบทุกปี ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
9. ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
              ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31  มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่และประชาชน ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
... Accreditation Coorperation – ILAC) ได้กำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรับรองระบบงานโลก ( World Accreditation Day) โดยมีประเทศสมาชิกร่วมจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองในวันดังกล่าวในแต่ละปี  และสำหรับปี ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป