กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ดีเด่น

ทั้งหมด 67 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 7
... พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสโลกที่เกิดขึ้น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยส่วนนิทรรศการแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงผลงานและมอบรางวัลดีเด่น ...
ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
62. ก.วิทย์ฯ จัดงานเทคโนมาร์ท ในงาน "IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การแสดงผลงานและมอบรางวัล IP Innovator and Creator Awards รางวัลเทคโนโลยีดีเด่น  รางวัลนวัตกรรมดีเด่น รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  และรางวัลจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ...
พฤหัสบดี, 10 กรกฏาคม 2014
...     ยังมีการบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง อาทิ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ อาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ดนยา ปโกฏิประภา เจ้าของรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ...
อังคาร, 01 กรกฏาคม 2014
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  ร่วมแสดงความยินดี ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
ศุกร์, 28 มีนาคม 2014
             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” และมอบเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ...
อังคาร, 25 มีนาคม 2014
... ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่พื้นที่จังหวัดอ่างทองเพิ่มมากขึ้น ในการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าสู่ตลาดการค้าขายที่มีการติดต่อทางธุรกิจโดยตรง การนำวิชาการด้านการเกษตรเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตในการสร้างรายได้ให้ประชาชนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน ...
พฤหัสบดี, 30 มกราคม 2014
... ในการก่อโรค กลไกเชื้อและการรักษา” ซึ่ง ศ.ดร. ธีระวัฒน์ ฯ เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคทางด้านสมองของประเทศไทย มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ...
ศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป