กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฐานข้อมูล

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
41. Clipping วท ประจำวันที่ 26 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 13 สศก.ระดมความร่วมมือทุกหน่วยรุกงานพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร   ...
อังคาร, 26 มกราคม 2016
... เพื่อสร้างฐานข้อมูลและแนวคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปพัฒนาโครงสร้างมาตรฐานแห่งชาติ ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างสูงสุด ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
43. โครงการ พัฒนาฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ สำหรับการบริการภาคอุตสาหกรรม โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานจาก 10 กระทรวงโดยได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลและทดสอบการให้บริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
44. โครงการ บัญชีนวัตกรรมไทย
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... เพื่อรองรับการเติบโตของเมกะโปรเจ็กต์ด้านระบบขนส่งทางรางอีกทั้งยังได้ปฏิรูประบบฐานข้อมูลเพื่อทรัพยากรโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อดูแลการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ รวมถึงวางแผนป้องกันภัยพิบัติต่าง ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
...           นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโครงการฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... และผลักดัน ได้แก่ OTOP  โครงการฟู๊ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) หรือเมืองนวัตกรรมอาหาร  คูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
...                 ขณะเดียวกัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดทำโครงการฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
48. ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบ Most One Stop Service
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (ระบบ Back End ของแต่ละหน่วยงาน)          ทั้งนี้ การพัฒนา One Stop Service เพิ่มเติมในอนาคต ต้องบูรณาการระบบ Back End เชื่อมโยงการฐานข้อมูลชาติ Integration และมีระบบสมาชิก พฤติกรรมผู้ใช้งานวิเคราะห์ข้อมูลบริการสู่การพัฒนา ...
จันทร์, 21 ธันวาคม 2015
49. ปส. จัดระเบียบข้อมูลการใช้ประโยชน์ปรมาณูทางการแพทย์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สัมมนาให้ความรู้         การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางกำหนดค่าปริมาณรังสีอ้างอิงมาตรฐานของประเทศไทย ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
... การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำลังรวบรวมฐานข้อมูลห้องปฎิบัติการและสร้าง one-stop service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งยังสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการสร้างระบบนิเวศให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป