กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชุมชน

ทั้งหมด 92 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 10
... และมีแนวทางการจัดทัพในเวลาอันสั้นเพื่อดำเนินงานร่วมกันในปี 2560 ได้แก่  ด้านการส่งเสริม พัฒนา และสนับสุนนชุมชน มีหน่วยงาน 3 แห่ง ประกอบด้วย กลุ่มหัตถอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6           กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.)  โทร. 02 333 3841  ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น เป็นศูนย์ภูมิภาคแห่งแรกของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งเป้าหมายให้บริการชุมชน SMEs  ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
54. Clippingวท ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ครั้งที่ 4   กรุงเทพธุรกิจ 26 คอลัมน์ ชุมชนสตาร์ทอัพ ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
55. Clipping วท ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 26 คอลัมน์ ชุมชนสตาร์ทอัพ โชว์ผลงาน Startup ...
จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
... คือ การคัดเลือกทูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพรุ่นเยาว์ (Young Thai Biotechnology Ambassador)  เพื่อให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมทำกิจกรรมการสื่อสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสู่ชุมชน ร่วมกับ อพวช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... "การส่งเสริมระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี" ที่เริ่มต้นตั้งแต่     การพัฒนาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ และการอบรมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
58. Clipping วท ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามธุรกิจ 17 คอลัมน์ รัชกับดุ๊กทัวร์ซีรีย์ พช.ดันวิถีชุมชนสู่สากล..คัดสรรสุดยอดสินค้าโอท็อป  ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
59. ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  การขอมาตรฐานเลข อย. ผลิตภัณฑ์ OTOP การสนับสนุนวิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม เป็นต้น   2.การประชุมหารือผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี   3.OTOP STI ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... แสดงความยินดีในการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ระหว่างไทย- สปป.ลาว ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมทั้งกล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงวิทย์ฯ ของทั้งสองประเทศ ยังมีตัวอย่างความร่วมมืออีกหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป