กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชนบท

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... การพัฒนาการศึกษา และการเพิ่มโอกาสการทำงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 4 กลุ่มหลัก คือ เด็กนักเรียนในชนบทที่ห่างไกล ผู้พิการ เด็กป่วยในโรงพยาบาล และผู้ต้องขัง ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ ...
อังคาร, 17 มีนาคม 2015
... สินค้าและบริการที่รวดเร็ว เชื่อมโยงชนบท พื้นที่เมือง และระหว่างประเทศ กระจายความเจริญจากกรุงเทพฯ ออกไปสู่เมืองที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ในมิติต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ...
ศุกร์, 06 มีนาคม 2015
... สื่อเสริมการดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมในชนบท ฯลฯ และ 2) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยหรือโครงการ วมว.  สำหรับเรื่องนี้จะได้ประสานขอรับการสนับสนุนสื่อสาระออนไลน์การเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในโครงการ ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
...       สำหรับ ผลงานที่นำมาเสนอในครั้งนี้นั้น ประกอบไปด้วย แบบอย่างความสำเร็จของการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม การนำผลงานวิจัยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนชนบท ...
พุธ, 03 ธันวาคม 2014
... 2 ของโลก สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกและจำหน่ายน้ำตาลทรายให้ประเทศไทยปีละ 8 หมื่นล้านบาท และยังเป็นแหล่งสร้างงานแก่เกษตรชาวไร่อ้อยและแรงงานเก็บเกี่ยวอ้อยในชนบทกว่า 6 แสนคน  ด้วยศักยภาพเหล่านี้เอง ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
... พลังงานสิ่งแวดล้อม สุขภาพการแพทย์ ทรัพยากร ชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส    โครงการ ทุนนักวิจัยแกนนำนี้  ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง สรรค์ นักวิจัยที่มีความสามารถสูงให้เป็นแกนนำให้กับวงการวิทยาศาสตร์และ ...
ศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2013
... ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวงแรงานนับว่าเป็นองค์กรหลักในการบริการประชาชนในชนบทอย่างทั่วถึงโยมีหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น สำนักงานจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ...
พุธ, 25 กันยายน 2013
... แต่ยังรวมถึงการพัฒนาภาคชุมชนชนบทให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงให้ประเทศ องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ยังถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีสุขอนามัยที่ดี ...
พุธ, 14 สิงหาคม 2013
... (สวทช.) พร้อมข้อเสนอแนะ ภายใต้ 5 หัวข้อหลัก ได้แก่    1.คุณค่าต่อสังคมและชุมชน : การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาการงานอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนชนบท ...
เสาร์, 10 สิงหาคม 2013
... การพัฒนาระบบขนส่งทางรางถือได้ว่าเป็นแนวทางที่สำคัญในการแก้ไขและพัฒนาการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงการเชื่อมต่อกับพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นการเดินทางและการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน  ...
อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป