กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา จัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด 43 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
Tags: [จัดซื้อจัดจ้าง, ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต, สมชาย เทียมบุญประเสริฐ]  ...
อาทิตย์, 08 มีนาคม 2015
... CoolMode กับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ” ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ โดยมีคุณสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
...      2.1  การดำเนินโครงการมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณได้รับไม่เพียงพอจัดซื้อ – จัดจ้างและระยะเวลาดำเนินการกระชั้นชิด เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการหน่วยงานเจ้าของโครงการควรจะต้องมีความพร้อมเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อมิให้เสียโอกาสในการจัดทำโครงการ ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... และใช้ระบบ COST เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน มีโอกาสเข้ามาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อลดช่องทางการหาประโยชน์จากผู้มีอำนาจ หรือผู้แอบอ้าง และเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลอีกทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำโครงการบัญชีนวัตกรรม โดยการนำผลงานวิจัยมาสร้างเป็นนวัตกรรมไทยที่มีมูลค่า และอาศัยกลไกการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นตัวนำ เอื้อประโยชน์และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นผลงานนวัตกรรมให้กับภาครัฐได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
... หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (มว.)โดยวิธีกรณีพิเศษหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีวิธีการทำนองเดียวกัน ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆถือปฏิบัติ  ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในสัปดาห์นี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องการจัดซื้อเพื่อไปใช้ในการกำจัดลูกน้ำในแหล่งเพาะพันธุ์ยุง สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีกรณีพิเศษ  ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
8. Clipping วท ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 10 สตง.จี้Gistdaตั้งกรรมการสอบจัดซื้อจัดจ้าง'เอสเคพี'      ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
... www.innovation.go.th โดยร่วมมือกับสำนักงบประมาณในการจัดทำบัญชีความต้องการจัดซื้อของภาครัฐเพื่อเป็นตลาดภาครัฐให้กับนวัตกรรมไทย โดยปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางภาครัฐให้เอื้อต่อธุรกรรม ทั้งนี้ สิ่งที่ วท. ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... โดยปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางภาครัฐให้เอื้อต่อธุรกรรม ทั้งนี้ สิ่งที่ วท. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ การพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับพัฒนาเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของเมกะโปรเจ็กต์ด้านระบบขนส่งทางราง  ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป