กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ค่านิยม

ทั้งหมด 31 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
... องค์กร และประเทศ รวมถึงมลพิษและทรัพยากรที่ใช้อย่างครบถ้วน เพราะเป็นสัญญาณสำคัญของการส่งออกผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นเรื่องของการปลูกฝังค่านิยมให้คนใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกที่มีอยู่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป ...
จันทร์, 09 มีนาคม 2015
... บ่มเพาะให้เติบโตสมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา และต้องได้รับการปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อให้มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ ความคิดที่ถูกต้อง มีเหตุผลและมีจิตใจที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจะได้ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริต ...
เสาร์, 10 มกราคม 2015
13. ก.วิทย์ฯ ร่วมออกแบบ Line Sticker ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ คนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และนายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมแถลงข่าวการจัดทำไลน์สติกเกอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการ ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล  ...
จันทร์, 22 ธันวาคม 2014
      ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
... เพื่อการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยการบูรณาการที่มีการพัฒนาไปพร้อมๆกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู้ และค่านิยมอันดีงาม อาทิเช่น การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ...
เสาร์, 26 มกราคม 2013
... (มหาชน) เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องอย่างยิ่งในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และส่งเสริมนวัตกรรมของค่านิยม ปตท. คือ Spirit โดยตัว I ของคำว่า Spirit คือ Inovation ซึ่งเชื่อว่า การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ...
พฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2011
...            ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในระบบราชการ ทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2011
18. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2552)
  ดูเอกสารอื่นๆได้ที่ ps-most.  ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
19. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2553)
 ดูเอกสารอื่นๆได้ที่ ps-most.  
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
20. แผนปฏิบัติราชการ 4ปี (2553-2556) และแผนปฏิบัติราชการปี 2554
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
... การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและขีดความสามารถภายใน (SWOT Analysis) วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ โครงสร้างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป