กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คุณภาพและความปลอดภัย

ทั้งหมด 30 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
... OTOP เน้นให้ความรู้เรื่องข่าวสารต่างๆ เพื่อพัฒนา ระบบการบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานตามระบบสากล                                                                                                                                     ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
... เปิดเผยว่า ปัจจุบันการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยต่อตนเองและสังคม ...
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
... และวัสดุอ้างอิงเพื่อวัดค่าออกซิเจนในอากาศ เพื่อเสริมศักยภาพของห้องปฏิบัติการและผู้ประกอบการในทางด้านการตรวจวิเคราะห์และวัดค่าทางเคมี เพื่อสร้างหลักประกันทางด้านความคุณภาพและความปลอดภัยให้กับพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
14. คุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
      กรมวิทยาศาสตร์บริการ    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะนำการใช้ภาชนะบรรจุอาหารเนื่องจากคุณภาพของภาชนะที่ใช้เสี่ยงอันตรายจากโลหะปนเปื้อน ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว ...
จันทร์, 05 มกราคม 2015
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสำคัญในเรื่องการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าไทย การใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทำให้เกิด การพัฒนาสินค้าในเชิงคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้ามีความปลอดภัย ...
พุธ, 10 กันยายน 2014
... การลงนามความร่วมมือ กับ สมอ. เป็นการช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ต่อเนื่องเพื่อเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน สนับสนุนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ สามารถพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ...
จันทร์, 25 สิงหาคม 2014
17. นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ Packaging Innovation for Business Success
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... Innovation in Japan   รวมทั้งมีการบรรยายเรื่อง ทิศทางของบรรจุภัณฑ์ในอนาคต  การทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหารและการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียนของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
18. กรมวิทยาศาสตร์บริการรุดหน้าพัฒนาสินค้าชุมชนภาคเหนือ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... และหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง มุ่งเป้าหมายสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือ ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยเน้นสินค้าในกลุ่มแก้ว ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... วศ. ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน OTOP ภาคใต้ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน OTOP  ให้สามารถยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
...            อย่างไรก็ตามการผลักดันงานพัฒนายกระดับคุณภาพและความปลอดภัยสินค้า OTOP ของ วศ. ควรให้มีศูนย์รวมการผลักดันงานในพื้นที่โดยตรงแทนการเป็นงานฝากในหน่วยงานอื่น ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป