กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ความโปร่งใส

ทั้งหมด 24 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
1. พิธีมอบรางวัลดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พิธีมอบรางวัล, ดัชนีความโปร่งใส่, ดัชนี, ความโปร่งใส]  ...
ศุกร์, 13 ธันวาคม 2013
... ปี 2558 โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้จัดลำดับประเทศไทยมีความโปร่งใส ขยับขึ้นจากเดิม 9 อันดับนะครับ โดยเป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... 15 หน่วยงานภายใต้กระทรวง ให้มีความเชื่อมโยงและต่อยอดซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังได้ปรับปรุงวิธีการงบประมาณ ให้มีสัมฤทธิผล ผ่านระบบงบประมาณ Agenda-based Budgeting ทั้งนี้ บนพื้นฐานของความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
... ในสถานพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ มีความโปร่งใส ประชาชนไว้วางใจ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สติปัญญาดี ด้านการศึกษา เริ่มตั้งแต่การศึกษา มุ่งเน้นการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศและต่างประเทศ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
... แต่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพราะหากไม่ร่วมมือกันจะไม่มีทางสำเร็จ เช่นเดียวกันกับการปฏิรูปประเทศที่ต้องร่วมมือกัน ขณะที่หน่วยงานราชการต้องสร้างความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ส่วนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้น ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
... ไม่ถูกต้อง การพัฒนาทุกโครงการของรัฐบาลนี้จะต้องมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ผมก็ฝากไว้อีก ก็ต้องฝากข้าราชการไปด้วยข้าราชการก็ต้องหลายคน หลายส่วนอาจจะมีความคิดเดิม ๆ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของท่าน ไม่อย่างนั้นท่านก็เจริญเติบโตก้าวหน้าไปไม่ได้เพราะท่านทำร้ายประเทศของท่าน ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... และโครงการพัฒนาพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ศูนย์ธุรกิจพาณิชย์นาวี (Maritime Business Center)     อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม “PPP fast track” จะไม่รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและการคัดเลือกภาคเอกชนมาร่วม ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
... จนกว่าจะมีการดำเนินการทางเอกสาร การขึ้นทะเบียน การทำใบอนุญาตต่าง ๆ ให้ถูกต้องเสียก่อน ทั้งนี้การดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าว ผมได้เน้นย้ำให้ดำเนินการในทันทีที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักการความโปร่งใส ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
... กล่าวว่า ความร่วมมือนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงสถานภาพ วทน.ของประเทศได้อย่างตรงไปตรงมา มีการวิเคราะห์ รวบรวมความคิดเห็นในวงกว้างทุกภาคส่วน มีความโปร่งใสและชัดเจนเป็นรายงานฉบับที่สมบูรณ์สามารถนำมาปรับใช้จริงได้ในทางปฏิบัติ  ...
จันทร์, 14 กันยายน 2015
... ต้องเสริมสร้างทั้ง 2 อย่าง ใช้กฎหมาย ใช้การปลูกจิตสำนึก ใช้ความมีอุดมการณ์ที่จะทำให้ประเทศชาติปลอดภัย และในเรื่องของการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในเรื่องของการค้าชายแดน ทุกอย่างเป็นระบบหมด เพราะฉะนั้นทุกอันต้องมีความโปร่งใสคุ้มค่า ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป