กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ความมั่นคง

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... ได้แก่ปัญหาความมั่นคงหลายอย่างด้วยกัน ทั้งในส่วนของการบูรณาการ การสร้างความเชื่อมั่น ในการลงทุนจากต่างประเทศ ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ปัญหาความเดือนร้อนของพี่น้องเกษตรกร ปัญหาในการจัดระเบียบสังคม ถนนหนทาง ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
... 6 ยุทธศาสตร์ มีเรื่องความเข้มแข็ง เรื่องความมั่นคง เรื่องเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำ ลดความเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องงบประมาณ ถ้าเราไม่กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หลายอย่างก็จะไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยง ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
...            ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
              สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนขององค์กร ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... ต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของเศรษฐกิจประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้         ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... 3 มิติ ได้แก่ ความร่วมมือด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของนิวเคลียร์และรังสีในทางสินติ และความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและความมั่นคงด้านอาหาร เป้าหมายของเราทั้งสองฝ่ายชัดเจนมากครับ ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
... และเชิญชวนให้คนไทยใส่ใจการช่วยลดมลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน โดยใช้ยานพาหนะไฟฟ้าให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนในอนาคต         ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
... ในการสร้างงานและความมั่นคงในอาชีพ - นอกจากนั้น ผมและคณะยังได้ไปเยี่ยมชมโครงการปลูกกล้วยหอมทอง แซมในสวนยางพารา ที่บ้านของนายวิสูตร คันธรักษา  สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด เป็นโครงการที่น่าชื่นชมน่ายินดี ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
... ๆ ปี ดังนั้นโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในระบบก๊าซซิฟิเคชั่นนี้ จึงจัดได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการแก้ปัญหา พลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศได้อย่างยั่งยืน  ...
พุธ, 30 ธันวาคม 2015
... และเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมฐานนวัตกรรมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ดังนั้น การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วัยเยาว์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล ...
พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป