กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ความมั่นคง

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประเทศสมาชิก ที่เราจะต้องเข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง – ล้านช้าง ที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำในภูมิภาค ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... ชุดตรวจไข้หวัดนก เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคง เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติสำหรับการผ่าตัดฟันเครื่องแรกของประเทศไทย ฟิล์มบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลิตผลสด เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
... , การวิเคราะห์หาปริมาณไบโอดีเซลในน้ำมันปิโตรเลียม โดยวิธีคาร์บอน-14 ชี้สอดคล้องแผนบูรณาการพลังงาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน               ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
... ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและช่วยกันเสริมสร้างพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในทุกๆด้านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นอันนำไปสู่ความมั่นคง ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
... พ.ศ.2558 – 2579 หรือ Thailand Integrated Energy Blueprint - TIEB เพื่อสร้างสมดุลทางด้านพลังงาน คือให้มีความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ให้มีราคา ค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยสอดคล้องกับกระแสของโลก ...
เสาร์, 19 มีนาคม 2016
... การติดต่อสื่อสารและการถ่ายทอดรายการบันเทิงผ่านดาวเทียม การใช้งานดาวเทียมสำรวจและดาวเทียมสื่อสารเพื่อภารกิจด้านความมั่นคงและการทหาร การใช้เทคโนโลยีในอวกาศเพื่อการป้องกันและติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ การศึกษาชั้นบรรยากาศเพื่อรองรับการและเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
... ทุกตำบล 7,424 แห่ง ก่อนขยายผลต่อไปทั่วประเทศ มั่นใจสามารถวางรากฐานการศึกษาของประเทศให้มั่นคงยื่งขึ้น  ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
... เช่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตร ผังเมือง การจราจรและการขนส่ง ความมั่นคงทางการทหาร ภัยธรรมชาติ และการค้าเชิงธุรกิจผลการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถนำมาประกอบการวางแผนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... ประเทศไทยคนไทยต้องการอะไร ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเราคงต้องการบ้านเมืองที่สงบสุข ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้มแข็ง เศรษฐกิจที่มีความมั่นคงตั้งแต่ฐานราก การเมืองที่มีเสถียรภาพ นักการเมืองที่มี ธรรมาภิบาลที่จะมีการ ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
... Gate Monitor     ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม รวมทั้งมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู การพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยของพลังงานปรมาณู ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป