กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ครูและนักเรียน

ทั้งหมด 14 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับครูและนักเรียน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 49-ปัจจุบัน, ผลงานเด่น, พัฒนากำลังคน, ครูและนักเรียน]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... 21 จังหวัด  3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์ประสานงานภูมิภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ รวม 15 จังหวัด และ 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 15 จังหวัด โครงการนี้มีเป้าหมายที่ให้ครูและนักเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้จำนวนทั้งสิ้น ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เพิ่มขึ้น และเสริมสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับการยกระดับคุณภาพ ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
... การประชุมครั้งนี้ ผลงานที่มานำเสนอภายในงานส่วนหนึ่งมาจากงานวิจัยของครูและนักเรียนในโครงการฯ และเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ...
อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
...  สถานที่  :  ทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมาย  : ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพฐ. และ อปท. ชั้นมัธยมศึกษา                 ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำที่มีครูพี่เลี้ยงดูแลใกล้ชิด โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนบุคลากรผู้สอน รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้ทั้งครูและนักเรียน ...
พุธ, 13 สิงหาคม 2014
... (สสวท.) จัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ดึงครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 หลังผลักดันยุววิจัยรุ่นแรกจนสำเร็จ หวังต่อยอดโครงการฯ พัฒนาบุคลากรและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน ผลิตโครงงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...
พุธ, 17 กรกฏาคม 2013
... พัฒนาความรู้ต่อยอด อันเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม ทั้งนี้ โครงการมอบเมล็ดพันธุ์เมล็ดพริกจากอวกาศเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ประกอบด้วยคณะครูและนักเรียนจาก 14 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.ประชาวิทย์ ...
พฤหัสบดี, 12 มกราคม 2012
... กิจกรรมที่ 2 การประชุมชี้แจงโครงการเบื้องต้นและสาธิตการใช้เตาแก๊สชีวมวล           โครงการได้เข้าไปประชุมชี้แจงโครงการเบื้องต้นแก่คณะครูและนักเรียน รวมทั้งการนำเตาแก๊สชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบไปสาธิตและอบรมการใช้งานเบื้องต้นให้กับนักเรียน ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
10. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ในโรงเรียนชนบท
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การส่งเสริมการเรียนรู้)
...  กิจกรรมและแผนการดำเนินงาน           -  ส่งเสริมการเรียนรู้ครูและนักเรียนผ่านค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์และโครงงาน              ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป