กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คณิตศาสตร์

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. รมว.วิทย์ฯ เปิดเวทีวิชาการนำเสนอผลงานนักวิจัย ป.โท-เอก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และการผลิตเนื้อโคสุขภาพ การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อการประมาณความชื่นของแป้งมันสำปะหลังของเครื่องอบแห่งแบบพาหะลมแบบออนไลน์ (2) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มแปรรูปสินค้าการเกษตร อาทิ การดัดแปลงโครงสร้างของบะหมี่โภชนาการสูงคีนรูปเร็วโดยใช้ไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2015
...  มาสะกิดต่อมสมอง แล้วจะรู้ว่าตัวเลขมหัศจรรย์แค่ไหน” เหมาะสำหรับผู้ที่ยังติดอยู่กับความคิดที่ว่า คณิตศาสตร์ เป็นเรื่อง “น่าเบื่อ”“น่ากลัว”“เข้าใจยาก”เพราะเมื่อได้ชมรายการแล้วจะรู้ว่าตัวเลขและคณิตศาสตร์นั้นก็เป็นเรื่องที่สนุกและมหัศจรรย์มากเลยทีเดียวดำเนินรายการโดย ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2015
... สนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัยและการวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่จากทีมนักวิจัยและทีมแพทย์ เพื่อรองรับโรคติดต่อต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตโดยเฉพาะความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก การพัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การระบาดของโรค ...
อาทิตย์, 28 มิถุนายน 2015
... คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง  การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนทุนมีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 22 เมษายน 2015
... ด้วยการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์  (Math) หรือ STEM ทั้งในระบบการศึกษาสายสามัญและการศึกษาสายอาชีพ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ...
ศุกร์, 03 เมษายน 2015
... วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) ผ่านทางการปฏิบัติจริง    ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราได้เห็นว่าศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมของเยาวชนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ...
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015
...  -  ครูสายสามัญและครูอาชีวศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้รับการอบรมด้านสะเต็ม และมหาวิทยาลัยจำนวนกึ่งหนึ่งใช้โปรแกรมการอบรมสะเต็มให้กับนักศึกษาครู และครูปฏิบัติการ -  แรงงานไทยกึ่งหนึ่งที่มีทักษะระดับกลางและระดับสูงได้รับการอบรมเกี่ยวกับทักษะแห่งคริสต์ศตวรรษที่ ...
จันทร์, 16 มีนาคม 2015
... เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์แนวใหม่ การจัดทำแผนแม่บทของกำลังคนด้าน วทน. โครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน  (Work-Integrated Learning หรือ WIL) ที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในโรงงานจริง ...
พุธ, 11 กุมภาพันธ์ 2015
  โครงการ วมว. กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากทั่วประเทศ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา ...
พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015
... Kids ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในกิจกรรมสถานีการทดลอง การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในทุกๆ ด้าน ทั้งชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ความรู้พื้นฐาน รวมถึงคณิตศาสตร์ ศูนย์บริการร่วม ...
ศุกร์, 09 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป