กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คณาจารย์

ทั้งหมด 30 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
... อาหารปลา/อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ การฝึกภายใน การวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาระดับ ป.ตรี และ ป.โท รวมถึงสนับสนุนโครงการฟาร์มสัตว์น้ำสาธิตของสาขาวิชาประมง           ...
พุธ, 16 มีนาคม 2011
หลักสูตรฝึกอบรมเสริม ศักยภาพด้านดิจิทัลคอนเทนท์ สำหรับคณาจารย์และผู้ประกอบการ               มุ่งเน้นเสริมศักยภาพ สร้างเครือข่ายผู้พัฒนาและผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนท์ ...
พุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2011
23. รมว.วท เปิดงาน “1st CERN School Thailand 2010”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 1.  เพื่อสำรวจและรวบรวมคณาจารย์ นักวิจัย  ที่ทำงานเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคในประเทศไทยเพื่อรวมตัวกันเป็น Particle physics consortium                 ...
พฤหัสบดี, 07 ตุลาคม 2010
... นักวิจัย คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา  รวมทั้งผู้สนใจ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น  อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเคมีไทยทั้งจากภาควิชาการ  ...
พุธ, 21 เมษายน 2010
... และประสบการณ์ให้แก่คณาจารย์  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมทำงานรับใช้ประเทศชาติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดประชุมวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการสนองปณิธานของมหาวิทยาลัย  ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2009
... นักวิจัย  นักวิชาการ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงคณาจารย์  นิสิต  นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป  ทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมรวมกว่า ...
พฤหัสบดี, 17 กันยายน 2009
27. ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน (สซ.)
(บริการประชาชน/บริการแหล่งทุนศึกษา วิจัย)
ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน (สซ.)     จัดสรรทุนให้นักวิจัย และคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานวิจัยภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ซินโครตรอน ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
... การเสนอผลงานบรรยายจำนวน 15 เรื่อง  และแบบโปสเตอร์จำนวน 44 เรื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเวทีให้กับคณาจารย์  นักวิจัยและนักวิชาการ  ตลอดจนนิสิต  นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยให้สาธารณชนได้รับรู้  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
29. รมต.กัลยา ลงพื้นที่โคราช เยี่ยมชมห้องเรียนวิทย์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... “Team Teaching” ในรายวิชาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมสอนระหว่างคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยใช้เครื่องมือปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ผลงานเด่นของนักเรียนในโครงการที่ผ่านมาได้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
... การเสนอผลงานบรรยายจำนวน 15 เรื่อง  และแบบโปสเตอร์จำนวน 44 เรื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเวทีให้กับคณาจารย์  นักวิจัยและนักวิชาการ  ตลอดจนนิสิต  นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยให้สาธารณชนได้รับรู้  ...
ศุกร์, 10 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป