กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คณาจารย์

ทั้งหมด 30 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
... คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงาน พร้อมมอบรางวัล ผญาดีศรีล้านนา และชมนิทรรศการผลงานการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส ...
อังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2013
... คณาจารย์ และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐภายในประเทศ และขยายไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนตามลำดับ      ...
จันทร์, 23 กรกฏาคม 2012
13. การอบรมครูวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คน จากทั่วประเทศ  ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สวทช. ได้ประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการคัดเลือกคณาจารย์เข้ารับการอบรม และประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ...
พุธ, 30 พฤษภาคม 2012
... ประสงค์ ทักษะนอกห้องเรียน ประสบการณ์จริงโดยคณะนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ จาก วว. ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้ง มทร. ที่ได้เข้าร่วมโครงการ จึงเป็นนิมิตหมายอันดีในการสร้างหรือผลิตบัณฑิต ...
จันทร์, 02 เมษายน 2012
... และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาหุ่นยนต์ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงคณาจารย์ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ในอนาคต  ...
พุธ, 17 สิงหาคม 2011
... คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย International Black Sea University, Technical University, Tbilisi Evane Javakhishvili State University นักวิทยาศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ เช่น  Ministry of Education ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2011
... ผลประโยชน์ร่วมกัน ความสนใจร่วมกัน และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยมีความมุ่งหมายร่วมมือในการ 1.สนับสนุนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักเรียน คณาจารย์ / บุคลากรผู้สอน และบุคลากร ในการดำเนินโครงการจัดการศึกษาต่างๆ ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2011
18. สซ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค PES และ PEEM ระดับอาเซียน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์สถานีทดลอง PES และ PEEM แก่นักวิจัย คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากภูมิภาคอาเซียน ได้เข้าใจหลักการของเทคนิควิเคราะห์ที่นิยมใช้ในงานวิจัยในสาขาวิทยาการพื้นผิว (Surface ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2011
... ณ  บ้านหมากเม่า  สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง  ต.สร้างค้อ  อ.ภูพาน  จ.สกลนคร  โดยมี คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ส่วนราชการ  และชาวบ้านในชุมชนให้การต้อนรับ ...
เสาร์, 02 เมษายน 2011
... โดยมี คณาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ  สมาชิกอบต.พนา  กำนัน ต.พนา  ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนธาตุ และชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ    ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป