กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คณะรัฐมนตรี

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด โดยความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
...          ดร.พิเชฐ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อเสนอและความต้องการของทุกส่วนราชการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนาในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นระบบ ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
... เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป           ในขณะที่ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ให้ความเห็นว่าการผลักดันให้ผู้บริโภคใช้รถยนต์ไฟฟ้า ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... ได้กล่าวถึง งานมหกรรมวิทยาศาสตรฯ เปนกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จัดแบบยิ่งใหญที่สุดของปและของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานอื่นๆ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2015
... ตอนพรหมาศ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคมนี้ ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่www.khonperformance.com ผมและคณะรัฐมนตรีก็จะไปชมในรอบแรกด้วย ขอเชิญชวน ต้องไปดูให้เป็น ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
56. กระทรวงวิทย์ฯ อัดงบเกือบพันล้าน ชง 4 มาตรการอุ้มเอสเอ็มอี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
        ตามที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอี วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
... นำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีข้าราชการ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และนิสิตนักศึกษาได้เดินทางมาร่วมวางพวงมาลากันอย่างต่อเนื่อง ...
ศุกร์, 23 ตุลาคม 2015
                 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 เห็นชอบถวายการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2015
          ข้อมูลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ในปีงบประมาณ 2553 เริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการจัดทำแผน (การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ...
          ข้อมูลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ในปีงบประมาณ 2554 เริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการจัดทำแผน (การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป