กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คณะรัฐมนตรี

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
...      วันนี้ (5 มกราคม 2559) เวลา 07.00 น. ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสทำพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
... โดยมี ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีตลอดจนคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจพร้อมสื่อมวลชน ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ...
พุธ, 30 ธันวาคม 2015
43. โครงการ ยกเว้นภาษี 300%
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
โครงการ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมร้อยละ 300 (ยกเว้นภาษี 300% ) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
... และนิทรรศการอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ FoodInnopolis (ฟู๊ดอินโนโพลิส) หรือโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในซุปเปอร์คลัสเตอร์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เร่งดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
45. โครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร ( Food Innopolis )
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ โครงการ Food Innopolis เป็นหนึ่งในซุปเปอร์คลัสเตอร์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เร่งดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
...            ดร. สุทธิเวช  กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 รับทราบผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่–ลานกรีฑาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเห็นชอบให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
... โดยมี คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เอกอัครราชทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
          ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ. กำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ...
ศุกร์, 04 ธันวาคม 2015
... โดนเน้นการบูรณาการการทำงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 19) ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในคราวต่อไป ท่านนายกรัฐมนตรีจะมีคำถามให้หัวหน้าส่วนราชการตอบ โดยให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เตรียมคำถาม ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
...          นอกจากนี้ ยังได้ติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และท่าน รมว.วท. (นคร.) ของคณะทำงานบูรณาการฯ เรื่องต่างๆ ดังนี้ 1.จัดประชุม Retreat ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป