กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คณะรัฐมนตรี

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
... โดยคาดว่าจะเสนอแผนการดำเนินงานและงบประมาณต่อเนื่อง 5 ปี (2560-2564) ของ Food Innopolis ต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
... เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เห็นชอบให้ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม ...
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016
... เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของคณะรัฐมนตรีเรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ...
เสาร์, 23 มกราคม 2016
34. ครม.รับทราบ ตั้ง 15 โฆษกกระทรวง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
        เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อโฆษกกระทรวง/หน่วยงานในฝ่ายบริหาร รวมทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน ...
พุธ, 20 มกราคม 2016
35. ข้อมูลการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางพารา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานนวัตกรรมยางพารามาจัดแสดง ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชม “ผลิตภัณฑ์และความต้องการ..การใช้ประโยชน์จากยางพารา” ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
... มาจัดนิทรรศการให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  ใช้ยางสร้างลู่วิ่งสนามกีฬาเดือนละ 966 ตัน         ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
... หมดเงิน ก็โดนด่าตามหลังทุกที ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เพื่ออนาคตประเทศชาติ ด้วยความห่วงใย และด้วยความตั้งใจ ขอให้ดูแลคณะรัฐมนตรีด้วย อยากจะพูดเล่น ๆ ให้สบายใจ หาว่าเครียด ถ้ามีปัญหามาก รัฐมนตรีมีปัญหามาก ...
จันทร์, 18 มกราคม 2016
... จะต้องมีการรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีทราบ จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานในระยะที่ 1  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 (พ.ศ.2559-2560) ...
เสาร์, 16 มกราคม 2016
...   รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยถึงที่มาของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ว่า “จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ...
อังคาร, 12 มกราคม 2016
... ประจำปี 2559 พร้อมชมการแสดงของเด็กและเยาวชน โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หน่วยงานภาครัฐ ...
เสาร์, 09 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป