กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คณะรัฐมนตรี

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
...       12 เมษายน 2559 เวลา 07.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ...
อังคาร, 12 เมษายน 2016
... ผมอ่านหนังสือที่เขาเขียน ดูรูปที่เขาทำ แล้วก็เอามาสั่งการให้ทุกกระทรวง ให้คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาร่วมกันว่าจะทำอย่างไรกันดี เราต้องอาศัยบทเรียนจากประเทศอื่นเข้าด้วย เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างสรรค์ความร่วมมือร่วมใจ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... จะต่างไปจากอดีต และรัฐบาลคาดหวังมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา โดยหลักการประเมินข้าราชการรูปแบบใหม่ ที่จะเริ่มในเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภายในสัปดาห์หน้านั้น จะเน้นการประเมิน 3 หลักสำคัญคือ 1.การทำงานตามหน้าที่ปกติตามที่ได้รับมอบหมาย ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
... ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ โดยสำนักงบประมาณได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์และบริการ และจัดทำประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
... แต่จากนี้เราจะนำขีดความสามารถของดาวเทียมมาใช้ให้มากขึ้นเพื่อทำให้เกิดความรวดเร็วในการช่วยเหลือประชาชนในทุกๆมิติ สำหรับโครงการทีออส 2 ขณะนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการในวงเงินจำนวนประมาณ 8 พันล้านบาท ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
... ITAP เป็นโครงการหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบที่จะขยายผล เพื่อให้สนับสนุน SME ได้จำนวนมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2559 ITAP ตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวน SME ที่ให้การสนับสนุน จากประมาณ 400 รายต่อปี เป็น ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
... ด้วยการสร้างแรงจูงใจ สมัครใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ - ปัจจุบัน รัฐบาลได้ผลักดันนโยบายที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรมอีก โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตร ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
... และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกกระทรวงดำเนินการบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่(Area-Based)เพื่อให้แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในระดับพื้นที่จังหวัดสามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2016
              นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2559) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ...
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2016
... ทำสัญญาก็ทำคนละที่หมด วันนี้ต้องมาทำร่วมกัน แล้ววาง Road map ว่าทุกอย่างต้องทำพร้อมกัน เรืองน้ำ ทุกกระทรวงต้องเสนอมาพร้อมกัน เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมกัน แล้วไปเปิดทำสัญญาพร้อมกัน ผมว่าน่าจะทำได้ กำลังทำอยู่ ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป