กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้าวไทย

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าแทรกแซงห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้าว ถือเป็นความท้าทายในการสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งและแตกต่างให้กับข้าวไทย ซึ่ง“ระบบกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน” นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ...
ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013
42. ก.วิทย์ เร่งมาตรการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบครบวรจร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... เป็นหน่วยงานที่ผลักดันและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความอยู่ดีกินดีมากขึ้น  โดยการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย โดยรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของไทยและส่งออกข้าวจาก ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... "นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการวิจัยข้าวไทย" ภายในงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน”จัดขึ้นระหว่างวันที่ ...
จันทร์, 24 ธันวาคม 2012
... พร้อมด้วย ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล  ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมเป็นประธานมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติและรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2555 เนื่องใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ...
ศุกร์, 05 ตุลาคม 2012
... โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัล “การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2554” ณ ...
พุธ, 05 ตุลาคม 2011
46. 5 ตุลาคม “วันนวัตกรรมแห่งชาติ”
(4 Cluster/เปิดบ้านนวัตกรรม)
... 5 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมในหลากหลายประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553 รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ...
พุธ, 17 สิงหาคม 2011
47. รมว.วท.มอบรางวัล นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คือ การมอบรางวัลนวัตกรรมที่จัดโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ไอดีไซน์ พับลิชชิ่ง จำกัด บริษัท ขาบสไตล์ ...
อังคาร, 05 ตุลาคม 2010
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี ...
พฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2010
49. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมนาและหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยต่างๆ  และแผนงานที่ 4 การส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรม เช่น รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ และรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย เป็นต้น ซึ่งแผนส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมนี้จะเป็นการสร้างทุนทางสังคม ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
... มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้  ซึ่งกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการ เช่น การบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทย  จนได้รับสิทธิบัตรยืนควบคุมความหอมในข้าวไทย ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป