กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้อมูลหน่วยงาน

ทั้งหมด 71 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 8
31. ประวัติหน่วยงาน
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
Tags: [ข้อมูลหน่วยงาน, ประวัติ, นโยบาย, ยุทธศาสตร์]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
Tags: [ประวัติ, พระบรมราชานุสาวรีย์, ข้อมูลหน่วยงาน]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
ข้อมูลหน่วยงาน, นโยบาย, ยุทธศาสตร์ ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
... มีประมาณ 5 ข้อ ได้แก่ (1) จุดอ่อนด้านความสามารถของการเป็นโฆษก คือ ตั้งคนที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหน่วยงาน บุคลิกลักษณะไม่น่าเชื่อถือ (2) ขาดแรงจูงใจในการทำงาน เนื่องจากภารกิจประจำเยอะอยู่แล้ว ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
... (3) การบริหารจัดการสำนักงาน     ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและพร้อมปฏิบัติงาน แต่ควรมีบทบาทด้านการขับเคลื่อน วทน. เข้าสู่แผนจังหวัดให้ชัดเจน โดยควรมีการใช้ระบบฐานข้อมูลของส่วนกลางที่เก็บข้อมูลหน่วยงานในสังกัด ...
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
... ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานฯ และเชื่อมโยงเว็บไซต์ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกแบบ จัดทำเอกสารเผยแพร่หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จัดประชุม สัมมนา ประสานงานในพื้นที่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...
อังคาร, 08 ตุลาคม 2013
37. ติดต่อหน่วยงาน
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2 333 3700 Call Center 1313 โทรสาร 0 2 333 3833 เว็บไซต์ http://www.most.go.th อีเมล์ ติดต่อหน่วยงาน ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ  ปี 2552   ดาวน์โหลดเอกสาร ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
39. ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2554
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นพลังของประเทศ เป้าประสงค์ที่ 1 : ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
40. สำนักงานรัฐมนตรี
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างสำนักงานรัฐมนตรี  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป