กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้อตกลง

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การพัฒนาจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... ที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการยอมรับร่วมในด้านมาตรวิทยา (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ซึ่ง MRA นี้เป็นการยอมรับซึ่งกันและกันในผลการวัด  การตรวจสอบ ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2015
... การดำเนินงานในด้านพิทักษ์และรักษาความมั่นคงปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อตกลงกับ IAEA ซึ่งในปี ๒๕๕๘ นี้     ปส. ได้รับการประสานงานจาก IAEA เพื่อขอเข้าตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์ ณ อาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2015
... การกระจายสินค้าในตลาดชุมชน ในท้องถิ่น ในภูมิภาค ในกลุ่ม CLMV กลุ่มประชาคมโลกด้วย - เรื่องมาตรการกีดกันทางการค้าในปัจจุบัน มีข้อตกลงทางการค้ามากมาย มีการรวมกลุ่มเป็นเศรษฐกิจเดียวของประชาคมโลก แต่ละประชาคม ...
อาทิตย์, 11 ตุลาคม 2015
... วางระบบโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน  ไม่ว่าจะเป็นการปรับกฎระเบียบและข้อตกลงให้มีมาตรฐานสากล  การเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ทั้งในด้านการผลิตสินค้า ...
เสาร์, 03 ตุลาคม 2015
...      ขณะที่ในวันที่ 27 กันยายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จะลงนามบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน “กระบวนการบำบัดขยะมูลฝอย ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป