กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้อตกลง

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
...         “....สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการนำผลงานวิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม และเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมไทยในวันนี้ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... ต้อนรับนายชอย ยาง ฮี (Choi Yang Hee) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ไอซีที และการวางแผนอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร ...
เสาร์, 30 เมษายน 2016
... เริ่มต้นจากที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้        ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย และเป็นเครือข่ายสมาชิกของสมาคมเครื่องจักรกลไทย ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมใหญ่ 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน” ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
25. Clipping วท ประจำวันที่ 14 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ A9 คอลัมน์ กรีนอินดัสทรี สังคมคาร์บอนต่ำและข้อตกลงปารีส     ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
... โดยมีกรอบระยะเวลาของความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงเป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป และในช่วงแรก อพวช. ได้นำนิทรรศการหมุนเวียนมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... ที่มุ่งเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ํา ภายหลังการประชุม COP 21 ที่ผู้นําแต่ละประเทศแสดงเจตจํานงที่จะดําเนินการตามข้อตกลงปารีสในการลดการปล่อยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้ นายอารีพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ...
เสาร์, 19 มีนาคม 2016
28. สานสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-สหรัฐ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... – JCM) ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐอเมริกา (Thai - U.S.Scientific and Technical Cooperation Agreement – STA) โดยมี รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดงานและรวบรวมงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ สำหรับรายละเอียดและข้อตกลงของโครงการหรือกิจกรรมย่อย เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดสัมมนา ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
... และภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้นกว่า 25 องค์กร ร่วมตอบสนองนโยบายประชารัฐ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป