กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ขั้นตอน

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... ได้อนุมัติการปฏิรูปขั้นตอน และลดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) ในโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
... ปส. (www.e-license.oaep.go.th/e-license) ก่อนนำเข้า - ส่งออกทุกครั้ง พร้อมยกเลิกการใช้เอกสารชนิดกระดาษ เริ่ม ๑ ธันวาคม นี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการแจ้งข้อเท็จจริงนั้น ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2015
... การใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ ซึ่งภายในงานแถลงข่าวจะมีการเปิดตัว Video Presentation เพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนต่างๆ ของการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอีกด้วย         จากการดำเนินการต่างๆ ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2015
... ภายนอกอย่างไร - เพราะฉะนั้นขั้นตอนในการแก้ปัญหาควรจะเป็นอย่างไร  วิธีการ How to do  และ Road Map ในแต่ละเรื่องที่จะต้องปฏิรูปเหล่านี้มันจะต้องมีการลงละเอียดว่าจะแก้ได้อย่างไรให้ยั่งยืน จะต้องมีการประสานงานกันบูรณาการกัน ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
... วัสดุปูสระน้ำจากยางธรรมชาติ อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ ระบบไบโอดีเซลต่อเนื่องแบบสองขั้นตอน เครื่องตรวจจับการวางไข่ของกุ้งกุลาดำ ระบบสารสนเทศช่วยการจัดการของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
46. "มะม่วงเบาผลไม้ถิ่นใต้ใช้ วทน. แปรรูปเพิ่มมูลค่า
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงเบาและมะม่วงพิมเสนเบาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะม่วงเบาแปรรูปให้แก่เกษตรกรโดยผ่านขั้นตอนการศึกษาการวิจัยที่ถูกต้องตามกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2015
... เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มตั้งแต่สร้างบ้านให้นกทำรัง ทำความสะอาดรังนก แปรรูปผลิตภัณฑ์รังนก ทั้งเครื่องดื่มและเครื่องสำอาง ขั้นตอนทดสอบคุณสมบัติ และผลก็คือ ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
... ทุกกรณีต้องดำเนินตามขั้นตอน ข้อกฎหมาย ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ คสช. รัฐบาล ไม่ได้ทำเพื่อกลั่นแกล้ง ไม่ให้ความเป็นธรรม แต่อย่างใด ขอร้องสื่อต่าง ๆ ไม่อยากให้มีการขยายความขัดแย้ง ให้ช่วยกันศึกษาดูข้อกฎหมาย ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
... ยังไม่ได้แก้ไขเรื่องระบบภาษีที่อาจจะมีความซับซ้อน มีขั้นตอน กฎระเบียบของทางราชการบางส่วน ที่ล้าสมัย ยุ่งยาก เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้กับนักลงทุน ในวันนี้ที่มีการแข่งขันกันมาก ...
อาทิตย์, 11 ตุลาคม 2015
... ๆ บางประเด็นที่ท่านกล่าวมาก็คือ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องทำอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นตอน ทุกฝ่ายมีหน้าที่ที่ต้องช่วยกันหยุดการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด รัฐบาลนี้ก็ได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติไปแล้ว ...
เสาร์, 03 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป