กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ก.พ.

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... บนพื้นฐานของสมรรถนะตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เพื่อให้กำลังคนในภาคราชการมีขีดความสามารถขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
อังคาร, 15 มีนาคม 2011
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการร่วมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตรวจ ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2010
53. ฐานข้อมูลนักวิจัยของไทย
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
ฐานข้อมูลนักวิจัยของไทย สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามชื่อ สาขาที่เชี่ยวชาญ โดยเป็นนักวิจัยของ สวทช. นักเรียนทุน ก.พ. นักเรียนทุนญี่ปุ่น โดยสามารถ Link ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
54. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในอดีต
(ข้อมูลหน่วยงาน/คณะผู้บริหารในอดีต)
...  นายชุบ กาญจนประกร 24 พ.ค.2522 - 11 ก.พ.2523 นายสุรินทร์ เศรษฐมานิต 11 ก.พ.2523 - 11 มี.ค.2523  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
55. แนะนำนักเรียนทุนฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ประจำปี 2552
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
(25 ก.พ. 52) ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภายใต้คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโครงการเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป