กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ก.พ.

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
          ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ. กำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ...
ศุกร์, 04 ธันวาคม 2015
22. Clipping วท ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  13 สำนักงาน ก.พ.เปิดโอกาสนักศึกษาเข้าถึงทุนรัฐบาลจัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 2558   ...
ศุกร์, 30 ตุลาคม 2015
23. Clipping วท ประจำวันที่ 12 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ ทุนเรียนฟรี: ทุน ก.พ.    ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
จันทร์, 14 กันยายน 2015
24. Clipping วท ประจำวันที่ 4 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 11 คอลัมน์ หมายเหตุก.พ. ทุนรัฐบาล ...
ศุกร์, 04 กันยายน 2015
25. Clipping วท ประจำวันที่ 3 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 11 คอลัมน์ หมายเหตุก.พ. ทุนรัฐบาลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ...
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015
... ภาครัฐมีทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายแห่ง อาทิ ทุน ก.พ. ทุน พสวท. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แต่กลับมาส่วนใหญ่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ทำให้ Productivity ไม่ออกไปสู่สังคม ไม่ออกไปเชิงเศรษฐกิจ วันนี้ ผสมผสานกันไม่แบ่งฝ่ายว่าเป็นภาครัฐหรือเอกชน ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
... ก.พ. นนทบุรี        สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวขึ้น ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
... วท.ประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งประเมินโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งมีมิติการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ได้แก่             มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล         ...
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
29. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  11 คอลัมน์ หมายเหตุ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. อบรมให้ความรู้นักเรียนทุนรัฐบาล ในการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ  ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
...       ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด ๒ ข้อ SP๕ ให้ส่วนราชการมีการถ่ายทอด (Cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน ...
ศุกร์, 24 เมษายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป