กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กิจกรรม

ทั้งหมด 97 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 10
81. “NESP Innovation Fair 2016” ภาคอีสาน....ให้อะไร?
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มีการออกแบบโลโก้ที่ดี จนสามารถนำไปสู่ตลาดส่งออกต่างประเทศได้ ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวมา เป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีภารกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการในหลายมิติและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการจนเติบโตอย่างเข้มแข็งไปแล้วหลายบริษัท ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
... ครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหา 2559 โดยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระกียรติในโอกาสมหามงคล หลากหลายกิจกรรม ประกอบด้วย ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
... ทั้งด้านการพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน                “กระบวนการเผยแพร่กิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ในวันนี้ ...
พุธ, 22 มิถุนายน 2016
84. ภัยอันตรายจากแฮกเกอร์หรือภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...          นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักด้าน ICT เรื่อง "ภัยอันตรายจากแฮกเกอร์หรือภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... ขีวภาพ” (World Biotech Tour THAILAND)" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ” และกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมาย ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... ได้แก่ เทคโนโลยีด้านอาหาร เทคโนโลยีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เทคโนโลยีด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เทคโนโลยีของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก พร้อมทั้งความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล รวมถึงการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมการเผยแพร่เทคโนโลยีและการเชิดชูตัวอย่างที่ดี ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... 2016” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักด้านเทคโนโลยีชีวภาพผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ "มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ" พร้อมกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมายที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16,17,19 ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... ผู้อำนวยการ สำนัก ศูนย์ กลุ่มต่างๆ  ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการและกิจกรรม  วิเคราะห์จัดทำรายงานการตรวจสอบ  ประเมินผลโครงการ  โดยสรุป ดังนี้             ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
89. Clipping วท ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 2 คอลัมน์ปฏิทินกิจกรรม  ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... การแสดงผลข้อมูลภาพ (Visualization) ข้อมูลการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร เชื่อมโยงกับกรมการปกครอง กรมที่ดิน สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะทำให้ทราบถึงจำนวนพื้นที่การเกษตรที่เกษตรกรได้นำมาแจ้งไว้ว่ามีความซ้ำซ้อนหรือมีการกิจกรรมการเกษตรอยู่ที่ใด ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป