กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การแพทย์

ทั้งหมด 78 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 8
... device) ที่ติดตั้งระบบรับสัญญาณดาวเทียมนำทางและกล้องถ่ายภาพที่พัฒนาจากเทคโนโลยีอวกาศ และในขณะนี้ประเทศไทยก็ได้ใช้ประโยชน์จากอวกาศในด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งเพื่อการสำรวจ การแสวงหาทรัพยากร การวิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์ ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
... ตัวอย่างเช่น การวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวทนน้ำท่วม ทนเค็ม และทนแล้ง การพัฒนาชุดตรวจโรคในสัตว์และพืชต่างๆ ทางการแพทย์ สวทช. ได้พัฒนาชุดตรวจโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติทางการแพทย์ ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
... เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์และสาธารณสุข ท่องเที่ยว/บริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์          วัสดุก้าวหน้า สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม/เครื่องประดับ ยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์และบริการสารสนเทศ ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... วทน. กับต่างประเทศ ใน 5 หัวข้อ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นวัตกรรมเพื่อคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กลุ่มที่ 3 พลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 4 การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
... ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ที่บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งพัฒนาร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์นี้ คือ สามารถนำมาใช้แทนทรายอะเบท ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทด้านการวิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มีการรวบรวม และนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ทุกระดับ อาทิเช่น การวิจัยด้านการเกษตร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ...
... ดังนี้ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน เทคโนโลยีเครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ การแพทย์ และเภสัช เทคโนโลยี โลหะและวัสดุ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป