กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การประยุกต์

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... (Engineering Consultation) แก่ผู้ประกอบการโดยการประยุกต์องค์ความรู้สหวิทยาการ รวมถึงการฝึกอบรม เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยี การวิเคราะห์ทดสอบ และประเมินด้านระบบรางมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
52. CCilpping วท ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 10 วศ.โชว์ศักยภาพห้องปฏิบัติการประยุกต์วิทยาศาสตร์พัฒนาชาติ       ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
... ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เพื่อขยายผลสู่การประยุกต์ใช้ ตามความต้องการของผู้ใช้ในท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนผลักดันให้เกิดการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาเศรษฐกิจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป