กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การประยุกต์

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... สำหรับการประยุกต์ใช้งานกับระบบรางในไทย ให้แก่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด        โดยผลที่ได้รับจากการจัดประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ จะได้จัดทำสรุปเป็นรายงานทางวิชาการอันจะเป็นจักรกลสำคัญในการสนับสนุนให้ประเทศไทยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถพึ่งพาตนเองในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่นำมาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ...
พุธ, 16 มีนาคม 2016
... UNISDR โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเผยแพร่ตัวอย่างความสำเร็จด้านการจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
... จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งได้อย่างน่าสนใจว่า “ปัจจุบันการดำเนินชีวิตในแต่ละวันและความสะดวกสบายหลาย ๆ อย่างของพวกเรานั้นเป็นผลมาจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศที่ใกล้ตัวพวกเราทั้งสิ้น ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
... จากการพัฒนาร่วมกันของไบโอเทคและเนคเทค / สารปรับเนื้อสัมผัส สมบัติรีโอโลยีจากเปลือกส้มโอและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารจากนักวิจัยเอ็มเทค / ระบบการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเนคเทคร่วมกับกรมควบคุมโรค ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
... พร้อมทั้งส่งมอบผลงานวิจัยสู่หน่วยงานผู้รับประโยชน์ โดยในปีนี้ เป็นการส่งมอบผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบประเมินความปลอดภัยและสภาวะการใช้งานได้ของระบบรางด้วยการตรวจวัดการสั่นสะเทือนสำหรับการประยุกต์ใช้งานกับระบบรางในไทย” ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
... บนพื้นโลกและในชั้นบรรยากาศ เพื่อศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้โดยการเลือกใช้ข้อมูลจากดาวเทียมที่มีความละเอียดของภาพและประเภทของดาวเทียมหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ในแต่ละเรื่อง ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... (Biomass to Energy and Chemicals: B2EC) โดยแบ่งเป็น 3 โครงการ ได้แก่ - โครงการที่ 1 นวัตกรรมการประยุกต์ใช้ชีวมวลสำหรับการสังเคราะห์วัสดุตัวเร่งปฏิกริยาและอุปกรณ์พลังงาน เน้นด้านเคมีและชีวภาพ (Innovations ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... เช่น ประสานให้เกิดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการภัยพิบัติ หมอกควัน ไฟป่า ประสานให้เกิดโครงการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยพัฒนาอาหารหมักจากเศษเหลือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
... รวมไปถึงห้องจำลองดาวอังคารที่จะมีนักบินอวกาศ มนุษย์ต่างดาว และรถสำรวจพื้นผิวดาวอังคารที่จะมามีส่วนร่วมกับผู้ชมด้วย นอกจากนี้ ยังมีนำเสนอเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ การใช้ประโยชน์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
... จะส่งผลให้เกิดการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอนให้ดีขึ้นเป็นลำดับ นอกจานี้ ในวันเดียวกัน รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ พร้อมคณะ ได้เดินทางเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป