กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การประชุมวิชาการ

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทอพ. ประจำปี พ.ศ. 2558  ในหัวข้อ “องค์กรรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ : พลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558  ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีจัดการปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... การประชุมวิชาการ การฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ทั้งนี้ประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการและการดำเนินงานต่างๆ กับ WAITRO ช่วยเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรในองค์กรของ วว. เป็นอย่างดี อีกทั้ง ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2015
... บล็อคแก้วที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้จึงมีความสำคัญยิ่งต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแก้วในประเทศไทย ที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัย เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่จะส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมด้านแก้ว อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมไทยคงความเป็นผู้นำได้อย่างยั่งยืน  ...
พุธ, 16 กันยายน 2015
... (A Symposium on Synchrotron Technology for Gemology and Mineralogy Applications: SLRI - GeM Symposium 2015) ร่วมกับการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท. 41)  ...
ศุกร์, 11 กันยายน 2015
          การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ มุ่งผลักดันและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผลงานวิจัยด้านอื่นๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต ...
อังคาร, 01 กันยายน 2015
... เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง  ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก โดยมี ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
28. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยโพสต์ 21 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการขนส่งทางราง ครั้งที่ ...
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015
       วันนี้ (9 เมษายน 2558) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกวีดิทัศน์สัมภาษณ์เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน ...
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
... 2014 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2557 ในพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2015) ที่ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม  ชั้น 6 โรงแรมอมารี ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป