กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การจัดทำแผน

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
21. รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดเวทีประชุม Top Executive นัดแรกต้อนรับปีใหม่ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...           ด้านต่างประเทศ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนการดำเนินการในประเด็นที่ได้รับมอบหมายตามความ    ...
พุธ, 06 มกราคม 2016
... เพื่อประยุกต์ใช้แผนที่ การดูและตีความหมายแผนที่ การใช้โปรแกรมในการจัดทำแผนที่ (QGIS) และร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบลในพื้นที่ของตนเองได้ และหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ...
จันทร์, 21 ธันวาคม 2015
... และให้แนวทางไปว่าเราต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ 20 ปีด้วย ทุก 5 ปีจะต้องมีการประเมินผล แล้วใช้เป็นเข็มทิศนำทาง จะต้องนำไปใช้ให้สอดคล้องในการจัดทำแผนปฏิรูประยะที่ 1 วันนี้เรากำลังทำถึงเดือนกรกฎาคม 2560 แล้วที่เหลือต่อไปก็ส่งต่อรัฐบาลหน้า ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
... ๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว อาทิ (1) การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2558 – 2559 (2) การดำเนินงานร่วมกัน และสอดคล้องกันในทุกระดับ ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ในกรอบ “ทีมประเทศไทย” เราจะทำในรูปแบบของ “ประชารัฐ” (3) ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
          สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ สป.วท. (พ.ศ. 2560 – 2564) : ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
...  2. ขับเคลื่อนการปฏิรูประยะที่ 1 ที่เกิดขึ้นต่อไป หลังจากการดำเนินการมาตั้งแต่หลัง 22 พฤษภาคม 2557 จนถึง กรกฎาคม 2560 และจะมีการจัดทำแผนปฏิรูปให้ชัดเจน ซึ่งจะส่งต่อให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
... มีภูมิคุ้มกัน” ทั้งนี้ก็เพื่อเอาชนะความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศอีกด้วย - รัฐบาลได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ...
เสาร์, 03 ตุลาคม 2015
... ด้วย วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการทำรายงานการประเมินความต้องการเทคโนโลยี ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีใน 4 ...
ศุกร์, 25 กันยายน 2015
... (ศวภ.1-ศวภ.5) จำนวนหลายอัตรา   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 21 กันยายน 2015
           วันที่ 4 กันยายน 2558 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ สป.วท. ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป