กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การจัดทำแผน

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [โครงการจัดทำแผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า, โครงการตามแนวพระราชดำริ]  ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
Tags: [ประชุมเชิงปฏิบัติการ, การจัดทำแผน]  ...
จันทร์, 30 สิงหาคม 2010
3. การจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, การจัดทำแผนวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีและนวัตกรรม, เพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ]  ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
... กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการที่จะจัดทำขึ้น ไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน” ...
ศุกร์, 01 กรกฏาคม 2016
... 41  รายการ วงเงินงบประมาณ  จำนวน  19,783,800.-  บาท  ปฏิบัติงานสอบทานประเมินผลโดยการจัดทำแผนการสอบทาน  ประชุมติดตามงาน  ปรึกษาหารือกับผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... รวมถึง สนับสนุนการจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ แผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน และการวิเคราะห์สถานการณ์ (scenario analysis) เพื่อให้เกิดแนวทางและมาตรการในการดำเนินงานร่วมกันในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... ถึง 2 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2545 ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี และได้เห็นพ้องในการจัดทำแผนงานความร่วมมือฯ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินความร่วมมือจึงเกิดประชุมครั้งที่ 3 นี้ขึ้น พร้อมร่วมหารือในการจัดการประชุมครั้งต่อไป  ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
... ในฐานะของประธานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology: COST) ให้คณะอนุกรรมการประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการจัดทำแผนการทำงานเพื่อให้สอดรับกับแผนปฏิบัติทางอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ ...
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2016
... หรือการต่อยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการหรือโครงการนำร่อง การทดสอบในกระบวนการผลิตจริงเพื่อการวิเคราะห์และประเมินทางการตลาดและการจัดทำแผนธุรกิจ ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
... 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมีโครงการนำร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนาสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และการผลักดันให้มีการจัดทำแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ...
อังคาร, 05 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป