กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

หมู่บ้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร

พิมพ์ PDF

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  บ้านแก่งโก ต.แก้งสนามนาง  จ.นครราชสีมา
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐาน
หมู่บ้านแก่งโก ตำบลแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบดอนลูกคลื่น โดยมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 326 ครัวเรือน ประชากร 1,443 คน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่อ้อย ค้าขาย รับจ้าง
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ออกสำรวจพื้นที่หมู่บ้านแก่งโก เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและศักยภาพในชุมชน และสำรวจสถานที่สำหรับการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ให้กับหมู่บ้าน โดยได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1) การบริหารจัดการน้ำ  เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม  ด้วยการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อเป็นทางระบายน้ำออกสู่         ลำน้ำชี จากบึง โดยองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้ใหญ่บ้านและนายช่างชลประทานจะดำเนินการร่วมกันต่อไป ด้วยการ      ทำแผนถึงสำนักชลประทานที่ 6 และ 2) การส่งเสริมการทำอาชีพเสริม ได้แก่ 2.1) ส่งเสริมวิธีการทำอาหารและการแปรรูปอาหาร เช่น การทำกล้วยฉาบ ขนมกล้วย ดอกจอก ข้าวเกรียบ สาคูไส้หมู กระหรี่พัฟ เป็นต้น  2.2) ส่งเสริมการทำดอกไม้จันทน์  2.3) ส่งเสริมการปลูกผักเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และพืชสมุนไพรเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรและอาหาร เช่น การเพาะเห็ดในตะกร้า สอนทำก้อนเห็ด  2.4) ส่งเสริมการเลี้ยงปลา  ทั้งปลาหลุมและปลาในกระชัง  โดยเน้นปลาเศรษฐกิจที่จะทำรายได้ให้กับชุมชน  2.4) จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูการเกษตร  เพื่อเป็นการบรรเทาภาระหนี้สินครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่  ให้ความรู้แก่ชุมชนในการประกอบธุรกิจขนาดเล็กและการรวมกลุ่มกัน       เป็นวิสาหกิจชุมชน ทั้งในด้านการทำบัญชี การคำนวณต้นทุน การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับประชาชน

 

รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นายชลอ ตากลม                     ผญบ. หมู่ 3       087 3773983
นายแฉล้ม แก้วทะเล        ผญบ. หมู่ 7       086 6532739

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท./เบอร์โทรศัพท์
ผช.ศ.รุจิรา  อุปวานิช        ผู้จัดการคลินิก              089 9179754
ช.ศ.สุกัญยา  กล่อมจอหอ  รองผู้จัดการคลินิก          089 9492457

 

ผู้ประสานงาน โทร / โทรสาร / อีเมลล์
ดร.บุษราคัม ป้อมทอง       ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์        081 9669609
นส.ณัฐนพิน ศรีราชเลา      ผู้ประสานงานคลินิก         087 4435992

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» วว. โชว์ผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมความจำ MDmate ในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สนับสนุนผู้ประกอบการภูมิภาค
» วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมสร้างความจำ “Braini-Tab” สู่เชิงพาณิชย์
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยกหมู่บ้านวิทย์ฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโชว์ผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
» กระทรวงวิทย์ฯ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการนำทัพสื่อมวลชน ชมผลงานวิจัยการปลูกข้าวหอมนิล จ.อ่างทอง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป