กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

หมู่บ้านหอยเชอรี่

พิมพ์ PDF

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านหอยเชอรี่
บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐาน
บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพหลัก คือ การทำนาและการทำการเกษตรมาตั่งแต่อดีต ซึ่งความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในชุมชนและครอบครัวมีความเหนียวแน่นเป็นอย่างมาก เพราะการตั้งบ้านเรือนเป็นการตั้งบ้านเรือนแบบลักษณะเครือญาติและบ้านใกล้เรือนเคียงก็มีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องและเป็นกันเอง โดยจะมีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะชาวชนบทส่วนใหญ่ยึดมั่นอยู่กับประเพณีและศาสนา ชาวบ้านบ้านใคร่นุ่นยังเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาบวาสนาทั้งนี้เนื่องมาจากชาวบ้านต้องอาศัยธรรมชาติและต้องพึ่งพาธรรมชาติ นอกจากนี้ บ้านใคร่นุ่นยังมีกลุ่มทางสังคมที่ชาวบ้านได้จัดตั้งขึ้นมาโดยมีสมาชิกภายในหมู่บ้านร่วมกันบริหาร เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มทอผ้าฯลฯซึ่งจุดเด่นของบ้านใคร่นุ่นคือ กลุ่มองค์กรชาวบ้านที่มีการเรียนรู้ เรื่อง เกษตรปลอดสารพิษของชุมชนอีกด้วย โดยได้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร และเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อกำจัดเปลือกหอยเชอรี่ โดยมี อาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี เป็นผู้แทนหัวหน้าของนักวิจัย เนื่องจากเปลือกที่มีความแข็ง โดยเครื่องบดหอยเชอรี่จะบดออกมาเป็นผง แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) แบบหยาบ จะนำไปเป็นองค์ประกอบในการทำอิฐบล็อก ทำให้อิฐบล็อกแข็งมากยิ่งขึ้นประมาณ 1 เท่าตัว มากกว่าการใช้หินปกติ 2) แบบละเอียด จะนำไปแปรรูปในเครื่องปั้นดินเผา อาหารเลี้ยงปลาดุกและกบ และที่ละเอียดสุด คือ การเอาไปทำเครื่องสำอาง ครีมพอกหน้ากันแดด ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันแสงแดดได้ดี

 

รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นายทองคูณ ละพล
นางดวงจันทร์ อรุณเรือง

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท./เบอร์โทรศัพท์
ดร.วาที คงบรรทัด
นายทนงศักดิ์ มูลตรี

 

ผู้ประสานงาน โทร / โทรสาร / อีเมลล์
นส.รัชญา  หระมาตย์       087 9474982

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยกหมู่บ้านวิทย์ฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโชว์ผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
» กระทรวงวิทย์ฯ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการนำทัพสื่อมวลชน ชมผลงานวิจัยการปลูกข้าวหอมนิล จ.อ่างทอง
» ผู้เข้าร่วมประชุม วทน. จ.กระบี่ เยี่ยมชมหมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มชุมชนแบบไร้ของเสีย
» ผู้เข้าร่วมประชุมบูรณาการ วทน. เยี่ยมหมู่บ้านหอยเชอรี่ จ.มหาสารคาม
» การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» เปิดโครงการเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกระบี่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป