กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

หมู่บ้านถั่วลิสง

พิมพ์ PDF

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านถั่วลิสง
บ้านป่าน อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐาน
บ้านป่าน อำเภอจังหาร   จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหมู่บ้านที่มีประชาชน 2 หมู่บ้านรวมกัน แต่ทั้ง 2 หมู่บ้านจะมีความสามัคคี และมีการรวมกลุ่มกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ทั้งกิจกรรมประจำปี กิจกรรมตามประเพณี ทำให้ชุมชนบ้านป่านมีความเข้มแข็งสามารถรองรับการพัฒนาได้อย่างดี
โครงการสำรวจข้อมูลและจัดระบบข้อมูลชุมชนของคลินิกเทคโนโลยี พบว่าปัญหาหลักของหมู่บ้าน คือ ปัญหา  การว่างงานของเยาวชน ประชาชนบ้านป่านจึงมีต้องการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เข้ามาสนับสนุนการประกอบอาชีพภายในชุมชน และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชนและมีการฝึกอาชีพให้กับเยาวชน พัฒนาอาชีพของประชาชน โดยนำเอากลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนเข้ามารวมกันภายในศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน และสร้างความโดดเด่นของกลุ่มอาชีพ    สตรีชุมชนบ้านป่านให้มีความเข้มแข็งขึ้น
ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงสนับสนุนการประกอบอาชีพในชุมชน ในด้านการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชนและมีการฝึกอาชีพ และพัฒนาอาชีพของประชาชนในชุมชน โดยนำเอากลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกลุ่มอาชีพสตรีชุมชนบ้านป่าน เข้ามารวมกันภายในศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน เช่น กลุ่มแปรรูปถั่วลิสง กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มสตรีเย็บผ้า กลุ่มจักสาน และนวดแผนโบราณ เป็นต้น 

 

รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นายทองล้น จุลเพชร             ผู้ใหญ่บ้าน
นางประมวล พลพุทธา          ประธานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปถั่ว

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท./เบอร์โทรศัพท์
นายพัลลภ บุญพุทธ              อาจารย์                   089 8647213
นางสาวพุทธชาติ  อิ่มใจ      อาจารย์                   085 0117005

 

ผู้ประสานงาน โทร / โทรสาร / อีเมลล์
นางสาวพุทธชาติ  อิ่มใจ         อาจารย์                   085 0117005

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยกหมู่บ้านวิทย์ฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโชว์ผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
» กระทรวงวิทย์ฯ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการนำทัพสื่อมวลชน ชมผลงานวิจัยการปลูกข้าวหอมนิล จ.อ่างทอง
» ผู้เข้าร่วมประชุม วทน. จ.กระบี่ เยี่ยมชมหมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มชุมชนแบบไร้ของเสีย
» การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» เปิดโครงการเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกระบี่
» รมว.วท. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน คาราวานเทคโนโลยีจังหวัดลำปาง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป