กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

หมู่บ้านอุตสาหกรรมผลิตข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย

พิมพ์ PDF

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านอุตสาหกรรมผลิตข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย
 บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ จ.กระบี่
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐาน
บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ จ.กระบี่ มีลักษณะพื้นที่คล้ายเกาะมีน้ำล้อมรอบเกือบทุกด้าน ประกอบด้วย      หาดทราย หาดเลน และพื้นดินที่เหมาะสำหรับการทำเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนา ดังนั้น อาชีพของคนในพื้นที่       จึงผสมผสานระหว่างการทำประมงชายฝั่งและการเกษตร ประกอบกับ ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิม มีความเข้มแข็ง     เพราะมีความเป็นหนึ่งเดียว และมีความพร้อมและยินดีเข้าร่วมโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์จึงได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำนาปลูกข้าวแบบไร้ของเสียอย่างครบวงจร ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัสดุเหลือใช้และของเสียเหลือทิ้ง     จากการเกษตร, การปลูกข้าว ด้วยการนำไปใช้ประโยชน์ได้หมดแบบไร้ของเสีย (Zero Waste system) และ 2) เพื่อพัฒนาสังคมในระดับชุมชนให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยนำเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการวิศวกรรมย้อนรอยไปใช้ขยายผลในการพัฒนาชุมชนตามความเหมาะสมและตามความต้องการของชุมชน อาทิ เครื่องเกี่ยวข้าวอัตโนมัติ เครื่องผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ เครื่องสกัดน้ำมันรำข้าว เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว เครื่องบรรจุหีบห่อ เครื่องผสมอาหารสัตว์ เครื่องย่อยสับฟางข้าว เป็นต้น

 

รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นายประวัติ  คลองรั้ว       ประธานกลุ่มชาวนา                   086 9434379
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง     นายกองค์การบริหารส่วนตำบล        827869939

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท./เบอร์โทรศัพท์
รศ.ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์     ม.เกษตรศาสตร์

 

ผู้ประสานงาน โทร / โทรสาร / อีเมลล์
นางจงจิตต์  ไข่ใหญ่         089 5944180

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป