กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

หมู่บ้านโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน

พิมพ์ PDF

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน
จ.นครราชสีมา
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐาน
กลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีศักยภาพความพร้อมด้านเชื้อเพลิงชีวมวล และมีพื้นที่ที่จะทำการปลูกป่าพลังงาน ได้แก่ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี (สถานที่ตั้งโครงการฯ)  ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี  ต.เฉลียง อ.ครบุรี  ต.แชะ อ.ครบุรี  ต.สุรนารี อ.เมือง  ต.สีคิ้ว อ.ลาดบัวขาว
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ “ต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชน”  เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ต้องการผลักดันให้หมู่บ้านหรือชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้พัฒนาพลังงานทดแทนในระดับชุมชน ด้วยการส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส (Eucalytus camaldulensis Schlecht.) กระถินเทพา (Acacia mangium Willd.) กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit) กระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis) ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตรในหมู่บ้าน ภายใต้หลักการคือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้ประโยชน์ 3 อย่าง ได้แก่ 1. ทำให้ขยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  2. ได้ใช้ไฟฟ้า  3. ความร้อนสามารถนำไปใช้อบผลไม้ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าไม้เป็นหมื่น
คลินิกเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายไม่ซับซ้อน มีความปลอดภัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ อบจ. คือลดมลพิษ  ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “โคราชเมืองแห่งพลังงานทดแทน” ที่เน้นการรักษาสภาพทรัพยากรสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน 

 

รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นายสวาท  ใจเมตตา          ผู้ใหญ่บ้านหนองรัง
นายธีระชาติ เสยกระโทก      เจ้าหน้าที่ประสานงาน อบจ.
นายไสว แหยงกระโทก       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท./เบอร์โทรศัพท์
นายพรรษา ลินลับ           อาจารย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี                  081 5470144
นายบุญเริ่ม บรรณทอง       ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

 

ผู้ประสานงาน โทร / โทรสาร / อีเมลล์
นายพินิจ จิรัคคกุล                วิศวกร    081 4120971

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป