กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

หมู่บ้านดาหลา (Biodiversity)

พิมพ์ PDF

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านดาหลา (Biodiversity)
ชุมชนบ้านบาลาและเจ๊ะเด็ง  อ. แว้ง จ. นราธิวาส
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อมูลพื้นฐาน
 “ฮาลา-บาลา” เป็นป่าดิบชื้นติดชายแดนภาคใต้ บริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี มีพื้นที่ครอบคลุม จ. นราธิวาส และ จ.ยะลา มีแนวป่าติดกับป่าเบลุ่ม รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำที่สำคัญ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกลักษณะพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีพันธุ์ไม้สำรวจพบใหม่และพบที่เดียว         ในโลก เช่น ใบไม้สีทอง และเป็นแหล่งกำเนิดของดาหลาดอกขาว “ฮาลา-บาลา” จึงเป็นพื้นที่ป่า
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ     (ไบโอเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้ง  “หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้น ฮาลา-บาลา จ. นราธิวาส”  ในพื้นที่ป่าบาลา-ฮาลา เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาในพื้นที่ โดยเป็นการทำงานร่วมระหว่าง ไบโอเทค หน่วยงานภายในพื้นที่ และภายนอกพื้นที่  ได้แก่ โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับภาคใต้ สถานีวิจัยสัตว์ป่า ป่าพรุ ป่าบาลา-ฮาลา ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร และมหาวิทยาลัยเครือข่าย รวมทั้งองค์กรชุมชน ทั้งนี้ เครือข่ายรักษ์ป่าบาลา เพื่อนชาวพรุ รักษ์นกเงือก ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายเดน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดให้แก่ชุมชน ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อสำรวจและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนา          สายพันธุ์พืช การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร และการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเยาวชน เป็นต้น

 

รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นายสุนทร  โต๊ะดำ / 081 609 8513

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท./เบอร์โทรศัพท์
นายธีรพัชส  ประสานสารกิจ / 081 823 4459

 

ผู้ประสานงาน โทร / โทรสาร / อีเมล
นายศักดิ์ชัย  วัฒนศรีรังกุล/081 985 1385 / 02 564 6704 / อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยกหมู่บ้านวิทย์ฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโชว์ผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
» กระทรวงวิทย์ฯ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการนำทัพสื่อมวลชน ชมผลงานวิจัยการปลูกข้าวหอมนิล จ.อ่างทอง
» ผู้เข้าร่วมประชุม วทน. จ.กระบี่ เยี่ยมชมหมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มชุมชนแบบไร้ของเสีย
» การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» เปิดโครงการเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกระบี่
» รมว.วท. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน คาราวานเทคโนโลยีจังหวัดลำปาง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป