หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์

พิมพ์

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์
 หมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยชีวภาพบ้านทับทิมสยาม 07 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
หมู่บ้านแม่ข่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยชีวภาพเครือข่ายยั่งยืน ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)

ข้อมูลพื้นฐาน
1 หมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยชีวภาพบ้านทับทิมสยาม 07 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
หมู่บ้านทับทิมสยาม07 เป็นหมู่บ้านพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพื้นที่1,660 ไร่มี210 ครัวเรือน มีประชากร 668 คน มีอาชีพเกษตรกร มีหมู่บ้านใกล้เคียงจำนวน 22 หมู่บ้าน
จุดเด่นของบ้านทับทิมสยาม07
ประธานกลุ่มมีความเป็นผู้นำ และสมาชิกให้การยอมรับและให้ความร่วมมือในการรับเทคโนโลยีใหม่ กลุ่มสามารถดำเนินการผลิตปุ๋ยได้ 70 ตัน มีมูลค่า  700,000 บาท/ปี สามารถนำมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ 100% ทำให้ลดค่าใช้จ่าย     และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

     2 หมู่บ้านแม่ข่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสี่แยกคลองศิลา เป็นหมู่บ้านที่เกิดจากประชาชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุงเข้ามาจับจองพื้นที่ทำกินจึงเกิดเป็นหมู่บ้าน “สี่แยกคลองศิลา” หมู่บ้านมีพื้นที่ 6,200 ไร่ มีประชากรจำนวน 1,133 คน มี 258 ครัวเรือน ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเกษตรกร
จุดเด่นของบ้านสี่แยกคลองศิลา
ประธานกลุ่มมีความเป็นผู้นำ และยอมรับเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ชุมชน กลุ่มมีเครือข่ายและมีกิจกรรมการฝึกอบรมอยู่อย่างต่อเนื่องกลุ่มสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ 200 ตัน มีมูลค่า 2,000,000 บาท/ปี ซึ่งปุ๋ยดังกล่าวทดแทนปุ๋ยเคมีได้ทั้งหมด

     3 หมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยชีวภาพเครือข่ายยั่งยืน ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
กลุ่มเกษตรกรยั่งยืน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2545 โดยมีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่เป็นหนี้ ครอบครัวแตกแยก ปัญหายาเสพติด ประชาชนในเขตตำบลศรีเมืองชม ทีจำนวนทั้งสิ้น 5,066 คน 2,016 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร

จุดเด่นของกลุ่มเกษตรกรยั่งยืน
ประธานกลุ่มเป็นวิทยากรบรรยายให้กลุ่มสตรีจังหวัดเชียงรายและเคยได้รับรางวัลสตรีดีเด่นแห่งชาติปี2551    กลุ่มมีเครือข่ายจำนวนมากและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนชาวนา และธนาคารมูลสัตว์ ประกลุ่มเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ         กลุ่มมีกำลังการผลิตปุ๋ย 170 ตัน มูลค่า 1,7000,000 บาท/ปี

          ทั้งนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นางพรรณพิมล  ปันคำ               โทรศัพท์ 081-025-5598
นายจำเริญ หนูทอง                   โทรศัพท์ 089-588-1185
นายทศพร  ศรีสละ                   โทรศัพท์ 082-158-1248

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท.
นายสุรพล รัตนกุล    (รักษาการ ผวว.)
นางอัญชลี กมลรัตนกุล  (รองผวว. อช.)
นายสุริยา สาสนรักกิจ  (ผอ.ฝทก.)

 

ผู้ประสานงาน    
นายอัครวัฒน์   อ่อนสดทวีชัย โทร . 02-577-9280-1  โทรสาร . 02-577-6158  Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

รายชื่อผู้แทนหมู่บ้านเพื่อรับป้ายแม่ข่าย จากนายกรัฐมนตรี
นายประจวบ  สงหนู                  นายก อบต.พ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางทองคำ อินพรหม                  ผู้ใหญ่บ้านม.2 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
นายบวรพัฒน์  รุ่งคำ                 นายกอบต.บักดอง  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

Tags village - หมู่บ้าน - ปุ๋ย - อินทรีย์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» วว. จัดกิจกรรม “Soil For Life” ในงานมหกรรมวิทย์ 58
» โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย
» รมว.วท. ลงพื้นที่ตำบลน้ำอ้อม ยโสธร ติดตามโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์
» รัฐมนตรี ก.วิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ยโสธร รุกรับนโยบายข้าวนายกฯ
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยกหมู่บ้านวิทย์ฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโชว์ผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
» ปลัด ก.วิทย์ฯลงพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม นำองค์ความรู้ วทน.สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้