กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

หมู่บ้านข้าวหอมนิล

พิมพ์ PDF

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านข้าวหอมนิล
หมู่บ้านข้าวหอมนิล ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐาน
หมู่บ้านข้าวหอมนิล ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน และมีคลองชลประทานที่ลำเลียงน้ำสู่พื้นที่การเกษตร  ประชากรมีจำนวน 3,674 คน    ส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร ค้าขายและรับจ้างทั่วไป
หมู่บ้านข้าวหอมนิลมีความเหมาะสมในการที่จะเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะมีปัจจัยสนับสนุนหลายด้านที่เข้มแข็ง ดังจะเห็นจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น
กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย ดำเนินกิจกรรมด้านการผลิตเยื่อและกระดาษ การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษชนิดต่าง ๆ จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร วัชพืช และเศษกระดาษ
กลุ่มแม่บ้านบ้านมะขาม ดำเนินกิจกรรมด้านการแปรรูปอาหารโดยเน้นการผลิตน้ำพริกชนิดต่าง ๆ
กลุ่มสตรีทำขนมไทย   ดำเนินกิจกรรมด้านการผลิตขนมไทยชนิดต่าง ๆ 
กลุ่มแม่บ้านผลิตอาหารแปรรูปชนิดต่าง ๆ จากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าว ปลา น้ำนมแพะ เป็นต้น
กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนวัดขุมทอง ดำเนินการบริการสีข้าวให้กับประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลไผ่จำศีลและบริเวณใกล้เคียง ปลูกข้าวหอมนิลและข้าวพันธุ์อื่นๆ เพื่อสีเป็นข้าวกล้องบริโภคและจำหน่าย  
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพวัดขุมทอง  ดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดใช้ในนาข้าวและพืชสวนต่าง ๆ ให้กับสมาชิกในกลุ่มและจัดจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป  เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานราชการและสถานที่สำคัญที่เป็นศูนย์รวมชุมชน ได้แก่ สำนักงานองค์การบริหาร      ส่วนตำบลไผ่จำศีล ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวิเศษชัยชาญ ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี สำนักงานอนามัยตำบลไผ่จำศีล โรงเรียน       ทั้งอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวม 5 แห่ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจำนวน 3 แห่ง รวมทั้งมีสถานที่สำคัญ          ทางประวัติศาสตร์  ได้แก่ อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว ซึ่งเป็นวีรชนคนกล้าผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดิน    ของไทย ตลอดจนมีสถานที่สำคัญทางศาสนาคือ มีวัดอยู่ในพื้นที่อยู่  4 วัด ซึ่งกำลังดำเนินการรวบรวมงานด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเปิดเป็นสถานที่อบรมธรรมแก่ประชาชนและเยาวชน  

          ในปี  พ.ศ. 2551  กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ลงพื้นที่เพื่อบูรณาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลไผ่จำศีล ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอเมือง และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดอ่างทอง ทำให้ได้ทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและชุมชน โดยได้จัดทำกรอบแนวทางในการนำ          องค์ความรู้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่หน่วยงานมีเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและถ่ายทอดให้แก่ประชาชนได้นำองค์ความรู้    ที่ได้ ไปใช้ในการประกอบอาชีพให้กับชุมชนเป้าหมายในอำเภอวิเศษชัยชาญและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งตำบลไผ่จำศีล   เป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในแผน / กรอบที่จะได้รับการสนับสนุน
จากศักยภาพความพร้อมและความเข้มแข็งของหมู่บ้านข้าวหอมนิล ตำบลไผ่จำศีล กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้กำหนดเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน  และหน่วยงานในท้องถิ่นเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แล้วสามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ         ที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและชุมชน ให้เป็นสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 

รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นายเอนก  สีเขียวสด                 081-652-5666
นางบุญล้อม  อยู่รับสุข               081-663-3456
นายทวีชัย  บุญรอด                  087-767-0975

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท. / เบอร์โทรศัพท์
นายพายับ  นามประเสริฐ             02-201-7015
นายกรธรรม  สถิรกุล                02-201-7323
นางวรรณดี  มหรรณพกุล             02-201-7420
น.ส.อุราวรรณ  อุ่นแก้ว               02-201-7107
นายจรวย  ธงไชย                    02-201-7123
น.ส.อารี  ชูวิสิฐกุล                             02-201-7188
น.ส.เบญจภัทร์  จาตุรนต์รัศมี         02-201-7271

 

ผู้ประสานงาน  โทร. /โทรสาร /อีเมล
นายจรวย  ธงไชย          โทร. 02-201-7123  โทรสาร          02-201-7123  e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
น.ส.อุราวรรณ  อุ่นแก้ว     โทร. 02-201-7107  โทรสาร 02-201-7102 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยกหมู่บ้านวิทย์ฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโชว์ผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
» ก.วิทย์ฯ สร้างยโสธรนำร่อง “โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์” ยกระดับข้าวไทยสู่สากล
» กระทรวงวิทย์ฯ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการนำทัพสื่อมวลชน ชมผลงานวิจัยการปลูกข้าวหอมนิล จ.อ่างทอง
» ผู้เข้าร่วมประชุม วทน. จ.กระบี่ เยี่ยมชมหมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มชุมชนแบบไร้ของเสีย
» รมว.วิทย์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ประสพอุทกภัย อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
» การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป